پيمانحسيني:باقهرمانيآسيابهجامجهانيميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

تیــم فوتبال ســاحلي كشــورمان یك بار دیگر بر قله آســیا ایســتاد تا ثابــت كند كه با تیمهــاي این قاره بــه لحاظ فني فاصلــه دارد. ســاحليبازان كم ادعاي تیم ملي هر شــش بازي را با پیروزي پشــت ســر گذاشــتند تا قاطعانه بــه قهرماني برســند. پیمان حســیني دروازهبان تیم ملــي در این رقابتها هم نمایش بســیار خوبي داشــت و دو گل هــم زد. او ژاپن را حریــف اصلي ایران ميداند و مدعي اســت كه ســه تیم صعودكننده به جام جهاني شایســتگياش را داشــتند. حســیني مثــل ســایر همبازیــان و كادر فني تیمش بــه جام جهاني فکــر ميكنــد، رقابتهایي كه بــه میزباني باهامــا خواهد بود. این چندمین قهرماني تیم ملي بود؟

اگر اشتباه نكنم پنجمين قهرماني بود كه آن را هم به مردم خوب كشــورم تقديم ميكنم. سطح كیفي رقابتها چگونه بود؟

تيمهــا با آمادگي خوبــي در اين رقابتها شــركت كرده بودند و به همين دليل سطح رقابتها هم بالا بود. ما شش بازي انجــام داديم كه در تمام آنها كاملا آمــاده نشــان داديم و بچههــا به خوبي دســتورات تاكتيكي مربيان را در زمين پياده كردند.

بازي با ژاپن ظاهرا ســختتر از بازي فینال با امارات بود.

بله، براي اينكه ژاپن تيم قويتري اســت. مقابل آنها بازي براي دقايقي گره خورد اما خوشــبختانه بــا تاكتيكهاي مربيــان و انجــام آن از ســوي بچههــا توانســتيم در اين فينــال زودرس پيروز شــويم. البته امارات هم تيم دســت و پا بســتهاي نبود اما بازيكنان ما فوقالعاده كار كردند. در این بازيها گل هم زدي؟

بله. يك گل به چين زدم، يك گل هم در بازي فينال به امارات.

به نظر ميرسد مسابقات بوشهر در آمادهسازي تیم ملي خیلي موثر بود؟

صددرصد همينطور اســت. در آن مســابقات بچهها ضمن ارائــه بازيهاي خوب به هماهنگي بيشــتري رســيدند. البته من به دليل مصدوميتي كه داشــتم در مسابقات بوشهر بازي نكردم.

به نظر ميرســد كیفیت زمین محل مسابقات ایدهآل نبود.

همينطور اســت. شــايد به جرات بتوان گفت كه ماســههاي زمين مسابقه در اينجا )مالزي( ســه برابر سنگينتر از ماســههايي بود كه ما تمرين ميكرديم. ايــن مســاله در پرشها، شــيرجهها و استپها ايجاد مشــكل ميكرد. اميدوارم براي مســابقات جهاني اين مشكل وجود نداشته باشد.

حــالا به عنوان تیم اول آســیا در رقابتهاي جــام جهاني حاضر ميشوید و...

بله. خوشــبختانه در گروه نســبتا خوبي قرار داريم. نيجريه، ايتاليا و مكزيك رقباي ما در گروه B هســتند. البته قبل از مســابقات گروهبنديها مشخص شده بود و فقط بايد تيمهاي اول تا سوم آسيا معرفي ميشدند. البته بــراي جــام جهاني باید آمادهتر باشید. حتمــا كادر فنــي برنامههايــي را تــدارك ميبينــد. تا هميــن جا كه فدراسيون فوتبال و آقاي تاج حمايتهاي لازم را داشتهاند و بسيار اميدواريم كه با درايت كادر فنــي بتوانيم در جام جهاني باهاما جزو چهار تيم برتر جهان باشيم. سخت نیست؟

سخت هست اما غيرممكن نيست. ما تجربه بازي مقابل تيمهاي بزرگ دنيا را داريــم و فقط با چند بــازي تداركاتي مناسب به هماهنگي بيشتري دست پيدا ميكنيم. همه ما ميدانيم كه جام جهاني تفاوت بسياري با رقابتهاي آسيايي دارد به هميــن دليل بايد آمادهتــر راهي اين بازيها شويم. تیم ملي چه زماني برميگردد؟

به اميد خدا دوشــنبه صبح تهران هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.