صميمي: از ليگهاي معتبر پيشنهاد بيايد، ميروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا صميمــي دروازهبان تيم فوتسال مس ســونگون درباره سومي تيمش در ليگ برتر ميگويد: «جا دارد ابتدا از مديريــت، بازيكنان و هواداران تشــكر كنم كــه در كنــار آنها فصل بدون حاشيهاي را پشت سر گذاشتيم. امســال ليگ خوبي داشتيم و قهرمان هم تا روز آخر مشخص نبود. چهار تيم بــالاي جدول در روز آخر با اســترس بازي ميكردند و در ســه شهر احتمال قهرماني وجود داشت.

در ايــن فصــل چند بــازي را بد باختيــم و همين باعث شــد قهرماني را از دســت بدهيم. تمام تلاشــمان را كرديــم و كمترين باخــت و كمترين گل خــورده را هــم داشــتيم امــا قهرمان نشــديم. اميــدوارم اگر فصل آينــده در خدمت مس بــودم بتوانيم بعد از دو ســال ناكامي بــه قهرماني برسيم.»

او قــراردادش با مس ســونگون به پايان رســيده و بــراي فصل آينده تصميم گيري نكرده اســت: «قرارداد من با باشــگاه مس يكساله بود و هنوز صحبتي براي تمديد قرارداد نداشتهايم. بعد از تعطيلات نوروز با باشگاه صحبت خواهم كرد. مس تيم من اســت و دو ســال براي اين تيم زحمت كشيدهام. اول بايد ببينيــم كادرفني تيم خواهد ماند يــا خير تا بعد تصميــم بگيريم. فعلاً پيشــنهادي از خارج كشور ندارم. اكنون ليگهاي اروپايي در ميانه فصل هستند، ضمن اينكه ما سال آينده جام ملتهاي آســيا و چند مسابقه سنگين ديگر را پيش رو داريم و اگر پيشنهادي هم باشــد خودم دوست دارم در ايران بازي كنم.»

البته او بــازي در ليگهاي معتبر را دوست دارد و به همين دليل مدعي است كه اگر پيشنهادي برسد قطعا به آن هم فكــر خواهد كرد: «ما خودمان ليگ بسيار خوبي داريم اما اگر پيشنهاد خارجي از ليگهاي خيلي خوب مانند اسپانيا، برزيل و روسيه برسد، شايد از ايران بروم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.