ميثاقيان:همسرمميترسد سكتهكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبــر ميثاقيــان 8 روز اســت كه هدايت ســياهجامگان را برعهده گرفته و در دو مســابقهاي كه مقابل دو تيم بزرگ اســتقلال و ســپاهان تيمــش را به زمين فرســتاد، موفق شد دو امتياز كســب كند. ميثاقيان درباره اين 2 بازي حساس ميگويد: «اســتقلال واقعاً وقتــي به مصاف ما آمد روند خوبي داشــت و من خيلي استرس داشتم ولي بعد از 15 دقيقه ديــدم بازيكنانم خــوب ميجنگند. بازي خيلــي خــوب از آب درآمده بود. ســپاهان هم كه ماشاءا... آنقدر مهــره دارد كه من قبــل از بازي به بازيكنانــم گفتم نميدانــم چرا اين تيم جايگاهش در جدول اينجا است. در ايــن بازي هم يك بــر صفر جلو بوديم ولي بايــد پذيرفت كه بازيها سخت است. شــما تصور كنيد تا به ليگ برتر برگشتم، دو بازي بيرون از خانه داشــتيم و آنها را انجام داديم و حالا بايد با ماشينسازي، پرسپوليس و استقلال خوزستاني بازي كنيم كه فكر ميكنم با بردن اســم اين تيمها خودتان متوجه شديد چه كار سختي داريم.»

ميثاقيــان در رابطه بــا اينكه به بازيكنانــش گفته در ليــگ ميمانند، ادامــه ميدهــد: «اين بچههــا خيلي سختي كشيدند، تيم شخصي است و از جيب برايش خرج ميشود. من اين تيم را تيم باانگيــزهاي براي ماندن ديدم و آنها اين توانايي را دارند. بقيهاش دست خداست.»

سرمربي ســياهجامگان كه بعد از 3/5 ســال دوري به ليگ برتر برگشته دربــاره فضــاي كاري ايــن رقابتها ميگويــد: «انصافــاً كار در ليگ يك خيلي سخت است. در ليگ دسته اول اگر دوم شــويد، مربي ناموفق محسوب ميشويد و اگر سوم شويد يك مربي به دردنخور هستيد اما در ليگ برتر با يك برد شرايط تيم تغيير ميكند. تيمهايي هستند كه الان 5،4 بازي باختهاند ولي در وســط جدول حضور دارند. من 4،3 ســال نبودم ولي انصافاً جذابيت ليگ برتر يك چيز ديگر اســت. همه جوره ميگويم شــرايط در ليگ برتر تفاوت دارد. وقتي طرفداران تيم را ديدم فكر ميكردم طرفداران ابومســلم هستند و ياد آن تيم افتاده بودم، انصافاً هم وقتي تيم را تحويل گرفتم كار خيلي سخت بود. عباسي هم از دوستان قديمي من اســت. من ديدم آنها ماندهاند و كار را قبول كردم. در بازي با سپاهان لبهايم كنار خط كبود شــده بــود و وقتي به خانه رفتم، همســرم گفت اكبر سكته نكني كه من گفتم هرچه خدا بخواهد همان ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.