خداداد عزيزي: ۸۰ درصد فوتبال ايران ناپاك است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خداداد عزيزي ســال 95 را به شكل متفاوتي پشت ســر گذاشت. او در مقطعي مديرفني ســياهجامگان بــود و مدتي هم ســرمربي اين تيم شــد امــا در نهايت به خاطر مشــكلات مالي، آنجــا را ترك كرد: «گذر عمر بود و گذشــت اما همراه با يك اشتباه بود. با اينكه ميدانستم اشتباه است ولي به خاطر مردم مشــهد و نام ابومسلم هدايت سياهجامگان را قبول كردم. هر چه بود اشتباه بوده و تمام شد اما اگر به عقب برگردم اصــلا چنين اشــتباهي نميكنم، حتي به خاطر ابومسلم».

عزيزي درباره بحثي كه رســانههاي عربستاني در مورد خدمت سربازياش راه انداختهاند، ميگويــد: «عربهاي خليج فارس تنها چيزي كه نميدانند، سربازي اســت و مدام در عيش و نوش هســتند! سعوديها تا 45 سالگي ميخوابند و پس از آن ياد سربازي ميافتند. خودشان هم سربازي نميروند، كارگرهاي فيليپيني را سربازي ميفرستند. من با 45 سال سن كجا فرار كنم؟ » خداداد درباره اينكه قبلا گفته بود فوتبال ايران ناپاك است، ادامه ميدهــد: «صددرصد. دو دســته آدمها حرف از فوتبال پاك ميزنند، كساني كه منافعشــان در فوتبال است كه زير سوال نروند و كســاني كه اصلا در اين فوتبال حضــور ندارند. 80 درصــد فوتبال ايران ناپاك است. آلودگي بين بازيكنان وجود دارد، هر چند بازيكن سالم هم داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.