سايهمانهمانني:بپشايتدهبمهحيمريفبخورد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

مهدي كياني بعداز محروميت يك هفتهاي كه غيبت او كاملا مشهود بود، دوباره در ديدار با فولاد خوزستان با كارت زرد دوم داور اخراج شد تا در بازي هفته بيست و پنجم هم غايب بزرگ تراكتوريها باشد. كياني از اين بابت كه باعث زحمت ساير بازيكنان شد و تيمش نتوانست نتيجه لازم را در هفته بيست و چهارم رقابتها كسب كند، از هواداران تيمش عذرخواهي ميكند. او معتقد است كه نبايد كارت زرد دوم را دريافت ميكرد و خطايي انجام نداده است. دور شدن از صدر جدول و نزديك شدن ساير تيمها به تراكتورسازي هم باعث نگراني هافبك تراكتورسازي است و هدف تيمش را همچنان ماندن در كورس مدعيان ميداند. داور به من نشــان داد. هيچ برخوردي با بازيكن حريف نداشــتم و حتي سايه من هم به حريف نخورد ولي داور كارت دوم را داد، فكر ميكنم با اين شــرايط بايد مواظب ســايه مان در زمين بازي هم باشــيم كه به حريف نخورد وگر نه داور كارت ميدهد!

به اين ترتيب تيمت در نبود تو بازهم تحت فشار خواهد بود؟

خوشــبختانه بازي بعدي ما در تبريزاســت و اين ميتواند كمك حال تيم باشــد، حمايت هــواداران از تيم بزرگترين كمك اســت و من مطمئن هســتم بچهها بهترين نتيجه را كسب خواهند كرد.

اما تــو در اين ديــدار غايب خواهي بود؟

من از اين بابت اولا بايد از بچهها عذرخواهــي كنم كه چند دقيقه پاياني بازي با فولاد به خاطر اخراج شدن من مجبور شــدند به عقب بكشند و تحت فشار باشند و در ثاني از همه هواداران تراكتورســازي عذرخواهي ميكنم كه نميتوانم در بازي هفته بيست و پنجم بازي كنم.

بــه هر حال تيم ما از اشــتباهات آسيب زيادي ديده است.

به نظر تــو چرا بدشانســي دست از ســر تراكتورسازي و شما برنميدارد؟

اگر بتوانيم بدشانســي اسمش را بگذاريم درست است، امسال پشت سر هم بد آورديم اما واقعيت اين است كه اگر اين اتفاقاتي كه براي تراكتورسازي امسال رخ داده، براي هر تيمي ميافتاد تا الان نه تنها نميتوانست در رده دوم جدول باشد، بلكه كارش تمام شده بود و بايد منتظر سقوط مينشست.

با ايــن دو امتيــازي كه در رويارويي با فولاد از دست داديد، فاصله امتيازيتان تا صدر 10 امتياز شــد، فكر ميكني قابــل جبران است؟

اولا بايــد بگويم كــه در فوتبال همه چيــز امــكان دارد، همانطور كه ديديــد چقدر بلا ســرتيم مــا آمد و در ثانــي تيم مــا در دو جام خوب كار كرده و خوشبختانه شانس قهرماني در جــام حذفي را داريــم و با كمي همت ميتوانيــم در رقابتها به هواداران يك جام هديه بدهيم.

خب البته از طــرف ديگر هم تيم ســوم جدول يعني استقلال به تراكتورســازي نزديك شده و جايگاه شما را تهديد ميكند؟

به اميد خدا و با حمايت هواداران تــلاش ميكنيم ديگر امتياز از دســت ندهيم. خوشحالم كه هواداران استقلال به خاطــر عملكــرد خوب تيمشــان خوشــحال هســتند. به هر حــال بايد تــلاش كنيم كه ديگر امتياز از دســت ندهيم، كاملا مشــخص است كه تيمها منتظــر امتياز گرفتن ما نميشــوند و تلاش ميكنند جايگاه ما را بگيرند. فكر ميكنم از دست دادن امتياز در اين دو هفتــه، ما را از خواب بيدار كند و ديگر شرمنده هواداران نشويم.

بازيها چنــد هفتهاي تعطيل خواهد بود، اين براي تيم شما خوب نيست؟

در كل تعطيلي ليگ، براي همه تيمها دردسرســاز اســت اما شايد اين تعطيلــي براي ريــكاوري تيم ما خوب باشد و بتوانيم كمي روي نقاط ضعفمان بيشتر كار كنيم. هفته بيست و پنجم

جمعه 96/1/11 پيكان- ماشينسازي تبريز، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت 17 نفت تهران- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه تختي تهران، ساعت 17 پديده مشهد- صباي قم، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد، ساعت 17 استقلال خوزستان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 18:50

شنبه 96/1/12 سپاهان اصفهان- سايپا، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 17 استقلال- فولاد خوزستان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 تراكتورسازي- گسترش فولاد، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 19:15 صنعتنفت آبادان- پرسپوليس، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 16:30 هفته بيست و ششم

چهارشنبه 96/1/16 پرسپوليس- پيكان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 سياهجامگان مشهد- استقلال خوزستان، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد، ساعت 16

پنجشنبه 96/1/17 ذوبآهن اصفهان- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر، ساعت 17:45 گسترش فولاد تبريز- استقلال، ورزشگاه بنيانديزل تبريز، ساعت 17:30

جمعه 96/1/18 فولاد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 19 سايپا- نفت تهران، ورزشگاه دستگردي تهران، ساعت 17:30 ماشينسازي تبريز- پديده مشهد، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 17 صباي قم- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه يادگار امام )ره( قم، ساعت 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.