رجبزاده: محكوم به برد بنيادكار هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

مهدي رجبزاده كاپيتان ذوبآهن اصفهان معتقد است تساوي كه مقابل نفت تهران گرفتند، ميتواند تيمش را از بنبســت خارج كند. رجبزاده در مورد بحران نتيجهگيري در ذوبآهن ميگويد: «به هر حال ما در اين زمينه مشــكل داريم و نميتوانيم اين بحران را انكار كنيم. البته رتبه ما در جدول بد نيســت اما توقع داشتيم در جايگاه بهتري قرار بگيريم. خدا را شكر بعد از چند هفته مقابل نفت مساوي گرفتيم و فكر ميكنم همين تساوي ميتواند ذوبآهن را از بنبست خارج كند.»

كاپيتان ذوبيها در رابطه با اينكه چرا ذوبآهن در 13 بازي اخير فقط دو برد به دســت آورده، ادامه ميدهــد: «در فوتبال ممكن اســت هر تيمي دچار اُفت نتيجهگيري شــود. من بازيكن هســتم و در اين زمينه بايد كادر فني صحبت كند. مقابل نفت خيلي خوب بازي كرديم و فرصتهايي داشــتيم كه تبديل به گل نشد.»

رجبزاده درباره اينكه آيا ذوبآهن در آســيا ميتواند از گروهش صعــود كند، ميگويد: «اگر مقابل الاهلي مســاوي كرده بوديم، الان شرايط بهتري داشــتيم ولي متأسفانه فعلاً شانس صعود العين و الاهلي بيشــتر از ماست. ما در ازبكستان محكوم به برد هستيم و بايد بنيادكار را شكست بدهيم. البته آنها هم در زمين خودشان دنبال پيروزي هستند تا براي صعود از اين گروه اميد داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.