تمرينات پديده 6 روز تعطيل شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

رضا مهاجري ســرمربي پديده مشهد استراحت 6 روزهاي را براي شاگردانش در نظر گرفته است. پديده مشهد بعد از برتري مقابل پيكان به مشهد بازگشت و تمرينات اين تيم تــا روز 27 اســفند ادامه خواهد داشت. طبق برنامه رضا مهاجري تمرينات اين تيم را از 27 اسفند تعطيل اعلام كرده و قرار اســت اولين تمرين اين تيم در سال جديد از روز سوم فروردين آغاز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.