اردوي يك هفتهاي ماشينسازي در تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

تيم ماشينسازي تبريز از ديروز در تهران اردويي تداركاتي برگزار كرد. قرار است در اين اردو ماشينسازان يك يا دو مســابقه با تيمهاي ليــگ برتري و ليگ دســته اول از تهران برگزار كنند. اردوي ماشينسازي در تهران روز 28 اسفند به پايان ميرسد و تمرينات سال جديد از 4 فروردين در تبريز پيگيري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.