اعتصاب از ترس جان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فوتبال آمريكاي جنوبي معمولاً با اتفاقات عجيبي همراه است. شــليك گلوله به داوري كه كارت قرمز از جيب بيرون ميآورد و تهديدهايي از اين نــوع، امنيت جاني داوران را مختل كرده است. جالب است بدانيد كه در مكزيك كار به جايي رسيده كه تمامي بازيهاي هفته دهم ليگ ســطح اول فوتبال باشگاهي شــان كه به ليگاام ايكس معروف اســت، به خاطر اعتصاب و تحريم داوران لغو شــده است. اين اعتصاب به اين دليل است كه داوران مكزيكي در دو بــازي اخير از ليگ مكزيك پس از دادن كارت قرمز به دو بازيكن با رفتاري تهديدآميز از ســوي آنها مواجه شــدند. اتحاديه داوران مكزيــك خواهان واكنش جدي سران ارشد سازمان ليگ اين كشور هستند. چهار ستاره بحث برانگيز چهار ستارهاي كه روي سكوي اهداي مدال براي قهرماني گيتي پسند در رقابتهاي فوتسال درج شده بود، حسابي بحث برانگيز شده است. عدهاي بر اين عقيدهاند كه گيتي پسنديها با درج اين چهارستاره به نوعي اعلام كردهاند كه حكم فدراسيون فوتبال مبني بر تباني در ليگ 90 را نپذيرفتهاند و همچنان خود را قهرمان اين مسابقات ميدانند. پنج سال پيش نيز تباني گيتي پسند با پرسپوليس در هفته پاياني ليگ محرز شــد و جام قهرماني بعد از پس گرفتن از گيتي پســند به مسوولان باشگاه شهيد منصوري قرچك داده شد. احتمالا گيتيپسنديها با احتساب قهرماني كه با تباني به دست آمده و همچنين دو قهرماني در ليگ ايران و يك قهرماني آسيا، اقدام به درج چهار ستاره كردهاند اما در اين زمينه، عرف است كه قهرمانيهاي قارهاي براي باشگاهها و قهرماني در جام جهاني براي تيمهاي ملي را با ستاره روي پيراهن تيمها نشان ميدهند نه سكوي قهرماني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.