دفاعيه يك متهم به تباني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هفته گذشــته و پس از شكســت تيم فوتبال راهآهن تهــران مقابل پارس جنوبي جم، كادر فني و مديران باشگاه راهآهن اعلام كردند كه واسطه يكي از سرمربيان تيمهاي دســتهاولي با يكي از بازيكنان مؤثر زردپوشان تماس گرفتــه و اين بازيكن نيز اردوي لكوموتيورانان را شــب قبل از ديدار مقابل پارس جنوبي ترك كرده اســت. ترك ناگهاني اردو از سوي يك بازيكن، آن هم درســت در شــب پيش از بازي، او را در معرض انواع اتهامها قرار داده بــود و خيليها معتقد بودند كه در اين ماجــرا بوي تباني ميآيد. حالا اين بازيكن تنها به شرطي حاضر شده درباره اين اتهامها صحبت كند كه نامش نوشته نشود. او در گفــت و گويي كه داشــته مقابل اين اتهامها از خــود دفاع ميكند و ميگويد: «با من تماس گرفتند و گفتند مادرم بيمار است چون در خانه ما كســي نيست و برادرم هم در تهران است، مجبور شدم به شهرستان بروم تا مادرم را ببينم و اصلاً بحث تباني در كار نبوده است». او درباره اينكه يكي از اعضاي باشــگاه راهآهن گفتــه بود بازيكنان راهآهن جوان هســتند و ممكن است با مبلغ 500 هزار تومان فريب بخورند، تأكيد ميكند: «آيا آدم شرافتش را به 500 هزار تومان ميفروشد؟ من تنها از يكي از همتيميهايم 500 هزار تومان قرض گرفتم. درست است كه پول نداريم اما زورمان به 500 هزار تومان ميرســد. اگر هم اين موضوع را ادامه دهند، از افرادي كه چنين حرفهايي زدند شكايت ميكنم. البته گفتند سوءتفاهم بوده و اين صحبتها را تكذيب كردهاند. نميدانم اين حرفها را چهكســي درآورده است. من از بازيكنان اصلي تيم هستم و دليلي ندارد اقدام به تباني كنم. ميتوانند پرينت حساب مرا هم بگيرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.