دونده همچون باد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازي استقلال خوزستان و پرسپوليس تمام شد اما بعيد ميدانيم انگيزه و تلاش اين بازيكن به اين زوديها تمام شدني باشد! پرسپوليسيها شــانس آوردند كه او اين حجم از توانايي هايش را فقط در گرم كردن خرج كرده اســت چون بعيد به نظر ميرسد اگر بازيكنان استقلال خوزســتان به همين ترتيب مقابل پرســپوليس بازي ميكردند، به اين راحتي به شكســت تن ميدادند. البته گذشته از شوخي بازيكنان اســتقلال خوزســتان قطعاً خيلي توانمندتر از چيزي بودهاند كه در تصوير ميبينيد كه توانستهاند تا همين حالا با همه مشكلاتي كه در طول فصل داشتهاند همچنان با غيرت مقابل حريفان بايستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.