سهم قابل توجه كامرانيفر و فغاني از حواله فيفا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرداخت مطالبات فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا( براي داوران، آن هم بعد از سه سال انتظار يكي از خبرهاي خوبي است كه ميتواند به گوش داوران بينالمللي برســد. خبري كه روز گذشته)شنبه( از سوي حسن كامراني فر، رييس دپارتمان داوري، مطرح شد و روي خروجي سايت رسمي فدراسيون فوتبال قرار گرفت. كامراني فر در همين رابطه گفته: «با پيگيري مستمر و تلاش مهدي تاج، رييس فدراســيون كليه مطالبات داوران و ناظران داوران فوتبال و فوتســال بعد از سه سال پرداخت شــد. اين روند دريافت پول از فيفا طولاني شده بود اما خوشبختانه اين پيگيريها با برگزاري جلساتي كه مهدي تاج با فيفا داشــتند، به نتيجه رسيد و توانستند مطالبات فوتبال كه بخشي از آنها طلب داوران بود را دريافت كنند». اين اما همه ماجراي پرداخت مطالبات داوران نيست چرا كه حسن كامراني فــر در توضيحات خود به نحوه پرداخت اين مطالبات و مشــكلاتي كه در راه نقد كردن اين مبلغ به وجود آمده، هيچ اشــارهاي نكرده است تا بدانيم كه اين پول بعد از گذشت سه سال هم با چه دردسري به داوران پرداخت شده است. واقعيت اين اســت كه فيفا براي پرداخت ايــن مطالبات كه رقم آن حدود يك ميليارد و نيم است، به فدراسيون فوتبال حواله داده است. آن هم نه به دلار كه فرانك سوييس. به همين خاطر فدراسيون فوتبال براي نقد كردن اين حواله حســابي با مشكل رو به رو شده چون صرافيها به راحتي تبديل فرانك را قبول نميكنند و معدود جاهايي كه اين تبديل را انجام ميدهند، در نهايت 60 ميليون تومان زير قيمت اصلي حواله به دســت فدراســيون فوتبال ميرسد. نكته ديگري هم درباره پرداخت اين مطالبات قابل توجه اســت، اينكه خود كامراني فر هم از اين پرداختها ســود ميبــرد و حدود 500 هزار دلار از اين مبلغ، بابت قضاوتهاي مســابقات به حســن كامراني فر ميرســد. به اين ترتيب حســن كامراني فر و عليرضا فغاني بيشترين سود را از پرداخت مطالبات داوران خواهند برد. نكته ديگر اينكه اين مطالبات تنها شامل رقابتهايي مثل جام جهاني است كه از ســوي فيفا برگزار شده اســت و اين رقم شامل مسابقات آسيايي كه از سوي كنفدراســيون فوتبال آسيا برگزار شده، نميشود. به همين خاطر فدراسيون فوتبال اين مبلغ را بايد بين داوران و كمك داوراني مثل عليرضا فغاني، رضا سخندان، حسن كامراني فر و محمدرضا منصوري تقسيم كند. البته به شرطي كه فدراسيون فوتبال بتواند هرچه زودتر مشكلات مربوط به نقد كردن اين حواله را انجام دهد و با بيشترين سود آن را به دست داوران برســاند. مطالبات داوران از فيفا به دليل بلوكه شــدن حسابها، تا كنون پرداخت نشده و اين موضوع سه سال طول كشيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.