راهكاري براي پايان دعواي فوتبال و تلويزيون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دعواي فدراســيون فوتبال و صدا و سيما تمام نميشود. سال هاست كه مشكلات اين دو نهاد بر سر حق پخش تلويزيوني و تبليغات دور زمين پابرجاست و همچنان هيچ راهكاري براي پايان دادن به اين كشمكش از سوي مسوولان مرتبط ارائه نميشود. احسان قاضيزاده هاشمي اما به عنوان عضو ناظر مجلس در شــوراي نظارت بر صدا و سيما معتقد است كه براي حل مناقشات بين صداوسيما و فدراسيون فوتبال، دولت بايد با همكاري صداوسيما لايحهاي تنظيم كرده و به مجلس ارائه دهد. او در همين رابطه توضيح ميدهد: « در برنامه ششــم پيش بيني شــده كــه دولــت )وزارت ورزش و جوانان( و صدا و سيما بايد ظرف يكسال تمهيدات قانوني لازم را به مجلس ارائه دهنــد. دولت بايد لايحهاي را تنظيــم كرده و به مجلــس ارائه دهد؛ البته صدا و سيما نيز بايد در تنظيم آن دخيل باشد، تا دعواها پايان پيدا كند زيرا اگر صدا وســيما در تنظيم اين لايحه دخيل نباشــد، آن لايحه پذيرفته نيســت چراكه برخــلاف قانون برنامه است ». عضو كميســيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه برخي آقايــان ميخواهند از حوزه مســابقات ورزشي كســب درآمد كرده و درآمدهاي مالي و اقتصادي داشته باشــند، توضيح ميدهد: « براي اين موضوع تعرفهگذاريهايي شده اما اين ميزان تعرفهگذاريها منجر شده كه كم و بيش و هريكي دو ماه يكبار شاهد دعواهايي بين اين دو ارگان و اخبار اينچنيني باشيم». قاضيزاده هاشــمي با اشاره به پرداخت نشدن بدهي ســازمان به ليگ فوتبال ميگويد: «بايد در مــورد مســائل مالي و تعرفهها بررســي و حســاب و كتابهايي انجام شود كه اين بدهي بابت چه و به چه نحوي بوده است. در رابطه با كمكهاي ارزي كه جديدا به صدا و سيما شده، صداوسيما بخشــي از بدهيهاي خارجي خود را بابت خريد پخش مسابقات ورزشي پرداخت كرده اســت اما در مورد خريد پخش بازيهاي داخلي ابتدا بايد تمهيداتي بهوجود بيايد». او با بيــان اينكه در حال حاضــر هيچ قانون، تعرفه يا ضابطه مشــخصي بــراي حق پخش ليــگ فوتبال نداريم، تأكيــد ميكند: « اينكه اين بدهي وجود دارد جاي سوال است كه چه كســي اين بدهي را تعيين كرده و اين بدهي بر اســاس چه تعرفهاي تعيين شده و رقم آن چقدر اســت زيرا به دليل اينكــه پيش از اين قانون و ضابطهاي وجود نداشــته، اين مســاله قابل مناقشه است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.