هيات مديره حاشيه ساز استقلال

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

چندان عجيب نيست كه اخبار جلسات هيات مديره استقلال به بيرون درز پيدا كند و ابتدا بهعنوان گفتهها و شنيدهها در رسانهها پخش شــود و بعد از آن هم بهعنوان مصوبه از ســوي مديرعامل مطرح گردد. با توجه به اينكه اين روزها زماني با مصاحبههاي خود باعث اعتصاب و اعتراض بازيكنان اســتقلال شده است نبايد غير از اين هم انتظار داشت كــه اعضاي هيات مديره بــراي مصون نگه داشــتن وجهه و اعتبار خود مصوباتي جديد را عليه بازيكنان مطرح كنند.

ديــروز در فضاي مجازي و رســانهها اين خبــر پخش شــد كــه كاوه رضايي و بهنــام بــرزاي بــا جريمــه ده درصدي به خاطر مصاحبههاي خود عليه زماني روبهرو ميشوند. وقتي اين خبر را در كنار مصاحبه كوتاه افتخاري مديرعامل باشــگاه استقلال ميگذاريــم، بهعنــوان مثال بعــد از پايان جلسه شنبه شب هيات مديره كه ميگويد: «بازيكنان بايد به تعهــدات قراردادي خود پايبنــد باشــند» يــا « اين جــور حركات عواقب بــدي دارد» ناخــودآگاه اين تصور بهوجود ميآيد كــه اعضاي هيات مديره در اين جلســات تصميماتي ميگيرند تا جلوي اعتصابهــاي بازيكنان و تمرين نكردن آنها را با جريمههاي متوالي و ناگهاني بگيرند.

اين شــايعات با رضايي و برزاي شروع ميشود و بعيد نيست كه متوجه منصوريان، رحمتي و ديگر بازيكنان هم بشود و تنها به اين دليل كه بازي مهم امروز مقابل لكوموتيو انجام ميشود اين اخبار را تنها در حد شايعه در فضاي مجازي منتشــر ميكنند تا ابتدا بازخورد اين نوع خبرها در اردوي اســتقلال را ببينند و بعد از آن تصميم قاطعي بگيرند.

سیاست عجیب پرسپولیس براي فصل بعد

همانطور كه چندين بار به بازيكنان استقلال به طور تلويحي گفتهانــد به دليل حذف از جام حذفي ده درصد جريمه خواهند شد.

اما اينكه حسن زماني عليه كاوه رضايي به خاطــر مصاحبه تنــدش چنين موضعي بگيــرد عجيــب نخواهد بود. ســه ماه قبل كــه كاوه رضايي به دليل پرداخت نشــدن مطالبات خود درخواست فسخ قرارداد داده بود، زمانــي هم مصاحبه كــرد و تمام اين اتفاقات را متوجــه مديربرنامه كاوه كرد كه او باعث انتشــار اين خبر منفي شــده و به دليل اينكه او اصــول اوليه قراردادها را هم نميدانست دستور منع ورود مديربرنامههاي كاوه رضايي را داد .

افتخــاري هم از ايــن تصميم حمايت كرد اما اينها فقط در ظاهر ماجرا بود چرا كه پروندههاي اســتقلال در فيفا )به جز پرونده عادل شيحي( در دست وكيلي بود كه توسط همين شــخص به استقلال معرفي شده بود و در حقيقــت وكيل حقوقــي خارجي كاوه رضايي هم محســوب ميشود. او با جلسات متوالي در باشــگاه اســتقلال و يا تلفني و حتي جلســاتي در دبي توانست طي ده ماه اخير خطر محروميت و كسر امتياز را از سر استقلال بردارد و فيفا تمام پروندههاي اين باشگاه را به حالت تعليق در بياورد.

امــروز كه اســتقلال از محروميتهاي فيفا دور شــده اســت براي هيــات مديره فرصت خوبي اســت تا جلــوي مهاجم تازه وارد و گاهــي عصباني خود را با جريمههاي متوالــي بگيرد.البته اينها فقط در حد اخبار حاشيهاي مطرح ميشود ولي در فوتبالي كه هر روز اخبــار جديد و جالبي توليد ميكند نميتواند چندان عجيب باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.