آلکمار با جهانبخش له شد

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

آلكمار در حضور عليرضا جهانبخش برابر صدرنشــين ليگ هلند شكست سنگيني متحمل شــد. ديدارهاي هفته بيست و ششــم ليگ ارديويژه هلند دنبال شــد كه در يكياز مهمتريــن آنها فاينورد در ورزشــگاه خانگي دكويپ ميزبان آلكماريبود كه عليرضا جهانبخش مهاجمايرانياش راازابتدا در تركيب داشت. فاينورد كه به دنبال جبران شكســت هفته گذشته برابر اسپارتاروتردام بــود نيمهاول را با پيــروزي ۲ بر صفر به ســود خود به پايان بــرد كه نيكولاي يورگنسن و ينس تورنستارا در دقايق 11 و ۲1 براي اين تيم گلزني كردند. درك كويت ســومين گل فاينورد را در دقيقه ۵۹ به ثمر رســاند اما ياران جهانبخش ســه دقيقه بعد توسط دريك لوكاســن يكياز گلهاي خورده را جبران كردند اما نمايش فوقالعاده صدرنشــين هلندادامه داشت و يورگنسن دو گل ديگر در دقايق ۸0 و ۸۲ زد تا تعداد گلهايشان به عدد ۵ برسد؛ در دقيقه اول وقتهاي اضافه ووت وگورســت فاصله گلها رابه ۳ رسانداما درنهايت آنهابانتيجه ۵ بر ۲ شكست خوردند.جهانبخش تاكنون ۶ گل براي آلكمار زده و ۶ پاس گل داده اما ديروز با وجود نفوذهاي پرشماري كه داشت، نتوانست اين آمار را بهبود ببخشد. يورگنســن مهاجم دانماركي فاينورد نيز كه تا پيشازاين مســابقه با 1۵ گل و اختلاف يك گل بالاتر نســبت به رضا قوچاننژاد در صــدر جدول گلزنان ليگ هلند قرار داشــت، با هتتريــك و دو پاس گل دراين بازيبرابــر آلكمار فاصله زيادي با مهاجم مليپوشايراني هيرنفين پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.