تيم بستن بدون خارجيها

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

با توجــه بــه اينكه فصل شــانزدهم رقابتهاي ليــگ برتر كم كم دارد به پايان خود نزديك ميشــود، تيم پرســپوليس از الان در فكر آماده ســازي خود براي فصل بعد است. آنها در اين راستا قرارداد عليرضا بيرانوند و ســيدجلال حســيني را تمديد كردنــد اما به تازگي خبرهايي از سياســت جديد باشگاه پرسپوليس در نقل و انتقالات تابســتاني به گوش ميرسد كه در نوع خود بي سابقه است.

سرخپوشان تهراني براي فصل آينده به هيچ عنوان قصد خريد مهره خارجي را براي تيم خود ندارند و اين اتفاقي است كه تا به حال در اين تيم رخ نداده.

به نظــر ميآيــد اين تصميــم به دو علت گرفته شــده: «اول اينكه خارجيهاي اين فصل پرســپوليس به حد زيادي نااميد كننده ظاهر شدند. پلي يانسكي و پريموف به هيچ عنوان نتوانستند در حد و اندازههاي صدرنشــين ليگ ايران ظاهر شوند و فقط روي دســت باشــگاه هزينه گذاشــتند. به گونهاي كه تيم پرسپوليس در مجموع براي اين دو بازيكن حــدود يك ميليارد و ۷00 ميليــون تومان هزينه كرد در حالي كه آنها حتي موفق نشــدند فصل را با پرسپوليس به پايان برسانند و در ميانه راه قراردادهاي خود را با اين تيم فسخ كردند».

اما مورد دوم كه شايد مهمتر باشد بحث ثبت قرارداد بازيكنان خارجي در سامانه نقل و انتقال بازيكنان (TMS( است. پرسپوليسيها از ترس اينكه مبادا توسط فيفا با محروميت از نقل و انتقال بازيكنان مواجه شده باشند، قصد ندارند بازيكني بگيرند كــه در خارج از ايران فعاليت ميكند.

زيرا مثــلا باشــگاه اســتقلال زماني بــه محروميت خــود پي برد كه خواســت قرارداد ســرور جباروف ازبك را در سيستم جهاني نقل و انتقالات فيفا به ثبت برســاند يا باشــگاه تراكتور هم هنگام ثبت قرارداد سجاد شهباززاده كه از ليگ تركيه به ايران برگشته بود، متوجه شد كه پنجره اش بسته شده.

ســرخ پوشــان براي فصل بعد، تمايل ندارنــد بازيكنان خارجــي را جذب كنند و ترجيــح ميدهند فعاليت نقــل و انتقالات خود را روي مهرههاي داخلي معطوف كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.