رضا همه مشکلات هيرنفين را حل كرده است

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

تمجید روردا از گوچی:

آرند روردابازيكن پيشــين هيرنفين هلندبه تمجيداز عملكرد مهاجمايراني اين تيم در فصل جاريارديويژه هلند پرداخت. روردا هافبك پيشــين تيم فوتبال هيرنفين گفت: «فكر ميكنم رضا قوچاننژاد دراين فصلارديويژه هلند عملكــرد فوقالعادهاي دارد. او تا اندازهاي بهترين گلزن هلند اســت. سام لارسون بعضــياوقاتنمايش ضعيفــي دارد و آربر زنلي هم هنوزبا كمبودهايي مواجهاست. رضا قوچاننژاد همه اين مســائل را در خط حمله تيم هيرنفين حل كرده اســت.» روردا درباره هنك ورمن مهاجم ۲۵ ســاله هلندي و نيمكتنشــين قوچاننژاد هم گفت: «به نظرم ورمنبا سقوطبزرگي مواجه شد. ۲ متر قد دارد وبراي هواداران سختاست كهاو را فقط در 10 تا 1۵ دقيقه پايانيبازيببينند. درباره ماندن ورمان در تيم هيرنفين يا جدايياو فكر ميكنمبهتراســتاو رااز دستندهند.» رضا قوچاننژاد، مليپوشايراني مهاجماصلي تيم هيرنفين در فصل جاريارديويژه هلنداســت كه تاكنون14 گلبه ثمر رساند و در رتبه دومبرترين گلزناناين رقابتها قرار دارد.

باخت سنگین تیم علیرضا با درخشش رقیب گوچي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.