ستارههای بانکی جام را بردند

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

سرمایه 3 - پیکان صفر

بانك ســرمايه با دومين پيروزی خود در فينال ليگ واليبال برای دومين سال پی در پی قهرمان ليگ برتر شــد. دومين ديدار از فينال ليگ برتر واليبال در حالی آغاز شــد كه خانه واليبال تهران جمعيتی بی ســابقه را در خود ديد. تماشاگران از نقاط مختلف ايران برای تشــويق تيم و ســتاره های محبوبشــان خود را به خانه واليبال رسانده بودند تا تكليف بازی فينال در حضور اين تماشاگران مشخص شود.

ترکیب پیکان: معــروف، نظری افشــار، محمدجواد معنوی نــژاد، مرندی، اسماعيل نژاد، شريفات

ترکیب ســرمایه: ژيگادلو، موسوی، عادل غلامی، شــهرام محمودی، فرهاد قائمی، فرهاد ظريف

پیروزي دوباره فوتسال در بازي دوستانه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.