تورهاي پاره زمين تمرين استقلال

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

تمرينات اســتقلال گاهي در زمين شماره ۲ ورزشــگاه آزادي انجام ميشود و استقلاليها براي اينكه زمين تمرين اختصاصي خود را از آسيب ديدگــي مصون نگه دارند به اين مكان نقل مــكان ميكنند. زمين تمرين شــماره ۲ آزادي در واقع در اجاره اســتقلاليها است كه بعضي وقتها از ســوي پرسپوليسيها هم مورد استفاده قرار ميگيرد. در واقع آبيها هرماه مبلغي را براي اجاره بهاي استفاده از اين زمين به مسوولان ورزشگاه آزادي ميپردازند اما امكاناتي كه در اختيارشــان قرار ميگيرد چندان مناســب نيست. نمونهاش اين تورهاي پارهاي است كه در تمرينهاي استقلال نگاه ما را به سوي خود جلب كرده است. به راستي استقلال ايران، اين تيم ۷0 و اندي ساله بايد در چنين زمينهايي تمرين كند؟ اشكال كار از كجاست؟ آسانگيري مديران اين باشگاه كه مسوولان زمين شماره ۲ ورزشگاه آزادي را مجاب به تعويض تورهاي پاره نميكنند يا مديريت اين ورزشگاه؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.