قهر ناتمام كاوه و اميد

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

تاخیر معنادار در پیوستن به اردوي استقلال

خبــر ديگر اينكه كاوه رضايي و اميد ابراهيمي با ناراحتي به اردوي اســتقلال رفتند. اين دو بازيكن كه از خيلي مســائل در باشــگاه ناراحتند نميخواســتند در اردوي پيــش از بازي با لكوموتيو حاضر شــوند اما در نهايــت آنها به اردو رفتند تا حاشــيه بزرگي گريبان اســتقلال را نگيرد. ظاهرا اين دو بازيكن بابت عقب افتادن حقوق خود همچنان ناراحتند. البته كاوه رضايي ناراحتياش چند وجهي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.