مشکل ویزاي ساحلي بازان براي سفر به باهاما

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضاي تيم ملي فوتبال ســاحلي ايران براي ســفر باهاما با مشكل ويزا مواجه است. تيم ملي فوتبال ساحلي ايران كه طي روزهاي گذشته موفق شد عنوان قهرماني در مسابقات آســيايي را به دســت آورد، از تاريخ 7 تا 17 ارديبهشت 96 بايد در جام جهاني اين رشته در باهاما شــركت كند. اين در حالي است كه ســاحلي بازان براي ســفر به باهاما با مشكل ويزا مواجه هســتند. پريا شــهرياري، رييس كميته فوتبال ســاحلي در اين بــاره اينطور حرف ميزند: «عمــلا فرصتي براي برگزاري اردوي خارجي نداريــم. گرفتن ويزاي باهاما بســيار سخت اســت. من خودم براي حضور در قرعهكشــي جامجهاني هــركاري كردم، نتوانســتم ويزا بگيرم و درنهايت به ناســائو نرفتم. همين الان هم به محض بازگشــت به ايران بايد اقدامات لازم را براي اخذ ويزا باهاما انجام بدهيم كه كاري بسيار مشكل است».

او حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «اتحاديــه جهاني وقتي ميزبانــي را به يك كشــور ميدهد، بعيد است كه آنها كارشكني كنند. ســختي كار اينجاســت كه براي سفر به باهاما بايد به انگليــس برويم يا آمريكا! با توجه به مشــكلات اخير كه به خاطر قوانين مهاجرتــي ترامــپ به وجود آمــده، ما عملا نميتوانيم از آمريكا بــه باهاما برويم. به اين ترتيب تنها راه اين است كه ترانزيت انگليس داشته باشيم. پس با اين شرايط تماموقت ما به گرفتن ويزا اختصــاص پيدا خواهد كرد و نميتوانيم اردوي خارجي برگزار كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.