کاسولا: براي برد برابر ایران از جان مایه میگذاریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافــع تيم ملي قطــر ميگويد برد برابر ايران و ازبكستان آنها را به مسابقات باز خواهد گرداند. محمد كاســولا مدافع شناخته شــده تيم ملي قطر درباره بازي با ايران اينطور حرف ميزند: «سه امتياز اين بازي بســيار مهم اســت و براي اين ديدار از جــان خود ميگذريم تا آن را به دســت بياوريم.اگر ما ميخواهيم به جام جهانــي صعــود كنيم بايد 5 بــازي دور برگشت را با پيروزي پشت سر بگذرانيم».

كاســولا حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «تمام بازيهاي باقيمانده دشوار هســتند اما ما ابتدا به ايران و ســپس به ازبكستان فكر خواهيم كرد و قدم به قدم جلو ميرويم. فكر ميكنم دو برد متوالي برابر ايران و ازبكســتان ما را به مسابقات باز گرداند.»

تيم ملي قطر در ديدار رفت بازيها مقابل تيم ملي كشــورمان قرار گرفت كه با وجود قفل شدن بازي تا دقايق پاياني، دروازه قطــر در دقايق پاياني بازي دو بار توســط قوچان نژاد و جهانبخش باز شد تــا تيم ملــي كشــورمان در اولين بازي ســه امتياز بــا ارزش را كســب كند.تيم ملي قطر روز ســوم فرورديــن در دوحه ميزبان شاگردان كارلوس كيروش خواهد بود، آنها با تغييــرات زياد روي نيمكت و همچنين بازيكنان دعوت شــده در صدد هســتند نتايج ضعيف بازيهاي رفت را جبران نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.