العربی اميدوار به بازگشت دژاگه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدير باشــگاه العربی قطر از فســخ قــرارداد هافبــك ملیپوش كشــورمان ابــراز پشــيمانی كــرد. اشــكان دژاگه، هافبك ملیپوش كشــورمان كه پس از كشــمكشهای فــراوان در پنجره نقل و انتقالات زمستانی در نهايت از تيم العربی قطر جدا شــد، برای نيم فصــل به تيم ولفسبورگ آلمان پيوست. اشكان دژاگه برای ايــن انتقال دردســرهای زيادی را متحمل شد و هنوز برای تيمش به ميدان نرفته اســت. اين ملی پوش كشــورمان ظاهراً هنــوز هم مورد درخواســت تيم قطری اســت.صلاح الملا، رييس قسمت فوتبــال باشــگاه العربــی در مصاحبه با روزنامــه الشــرق قطر از فســخ قرارداد دژاگه ابراز پشــيمانی كرده و می گويد: «اميدواريــم در آغاز فصــل آتی بتوانيم اشــكان دژاگه، لژيونر ايرانی كه برای ما مفيد بــود را به جای ســرخيو پائولينو برزيلی مصدوم به تيم برگردانيم».

اين در حالی اســت كــه دژاگه به خاطر اين تيم قطری بازیهای زيادی را از دســت داده است و با ناراحتی اين تيم را به مقصد آلمان ترك كرد. او همچنان يكی از بازيكنان مدنظر كارلوس كیروش سرمربی تيم ملی فوتبال كشورمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.