سعادتمند: پيمان اكبري ميتواند قراردادهاي بازيكنان ما را ببيند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

مجامع عمومي ورزشيها معمولا خيلي خبرساز نيســت و به ارائه گزارش عملكرد خلاصه ميشــود و البته گاهي هم اعضاي مجمــع فرصتي پيدا ميكننــد تا نقدي به مديريت مجموعه داشته باشند اما در مجمع كميته ملي المپيك شــرايط فرق ميكند. حتي مجمع عمومــي اين نهاد عمومي غير دولتــي هم حرفها و خبرهــاي زيادي در دل دارد و هــر چقــدر هم گفته شــود كه مجمع عادي و معمولي اســت اما نميتوان چشــم را بســت و منتظر اتفاقهــاي ويژه نبود. ســطح مجمع كميته ملي المپيك كه تركيبي از روساي فدراسيونها، نمايندگان چند وزارتخانــه از جمله وزارت ورزش و ... را در خــود دارد، متفــاوت از بقيه مجامع ورزشــي اســت و كســاني به عضويت اين گروه درآمدهاند كه دليل حضورشــان پست رياســت يا مديريت مجموعهاي ديگر است و بيشترشــان اگر پيشتاز جرياني در ورزش نباشــند، حتما دنباله رو حركتي هســتند. پــس در فاصله كمتر از يك ســال مانده تا مجمــع انتخاباتي كميته ملــي المپيك كه معمولا ســر و صداي زيــادي در ورزش راه مياندازد، ميتوان پيش بيني كرد كه همين مجمع عادي هم خيلي عادي نيست و حتما برخي از اعضاي مجمع كه مدعياند، مواردي كه خواهانش بودهاند را دنبال خواهند كرد.

يكــي از مواردي كه برخــي از اعضاي مجمــع و منتقدان عملكــرد هيات اجرايي فعلي كميتــه ملي المپيــك دنبالش بوده انــد، انجام اصلاحات در اساســنامه كميته ملي المپيك است كه البته هيات اجرايي با نهايي كردن پيش نويس، پاسخي براي اين گروه دارد اما نرسيدن اصلاحات به مجمعي كه مجمع قبل از انتخابات اســت، نميتواند ايــن گروه منتقد كه چند باري هم با هيات اجرايي براي اصلاح اساســنامه نامه نگاري كردهاند را راضي كند.

بــه هر حال ســه ســال از زماني كه رييس فعلــي كميته به برخــي از اعضاي مجمع براي انجام اصلاحات اساسنامه قول داده بــود، ميگذرد و به تازگي اين موضوع در برنامه هيات اجرايي قرار گرفته و بعد از چند جلســه، پيش نويس نهايي آماده شد و اگر كمي زودتر كار شــروع ميشــد، اين اساسنامه به مجمع امروز ميرسيد و مجمع عادي ميشد غيرعادي باشد اما بنا به دلايل مختلف، شرايط طوري كنار هم قرار گرفت كه حالا از اين مجمع تــا مجمع بعدي كه حكم انتخابات كميته ملي المپيك را دارد، بايد يك مجمع برگزار شود چون اصرار گروه منتقد اين است كه انتخابات بعدي بر اساس اساسنامه جديد برگزار شود و اگر اين اتفاق نيفتد، حتما گروه فعلي شانس چنداني براي انتخابات بعد ندارند.

پس چارهاي نيست كه مجمع فوقالعاده تشكيل شــود و تغييرات پيشنهادي به راي گذاشته شــود در حاليكه ميشد امروز كار اساســنامه را تمام كرد البته منوط بر اينكه چند ماه زودتر شــروع تغييرات زده ميشد و مجوزهــاي لازم از هيات وزيران و كميته بينالمللي المپيك گرفته ميشد.

به هرحال با اينكه در دســتور جلســه امروز، بيشــتر موارد حول گزارش عملكرد دربــاره ريــو و اتفاقهايش اســت اما اگر گوشها را تيز كرد ميتــوان ابهامهايي كه درباره اساسنامه وجود دارد را در حاشيهاش شــنيد، بخصوص اينكه برخي خبرها درباره نحــوه تغييــرات بيرون آمــده و حتما اين موضــوع موافقان و مخالفانــي دارد. ضمن اينكــه برخــي كارهاي زمين مانــده ديگر هم پيش كشيده ميشــود؛ مثل اينكه چرا هنــوز آكادمي ملــي المپيك، سرپرســت دارد و رييســش در اين چند سال انتخاب نشده اســت؟ به هر حال مجمعي كه تلاش شــده عادي و معمولي باشد، حرفهايي را در حاشــيه دارد كه شــنيدن زمزمههايش ميتوانــد كمك كند به حــدس زدن آنچه در مجمــع ســال بعد اتفاق خواهــد افتاد؛ مجمعي كه قرار است رييس و هيات اجرايي چهار ســال بعــد كميته ملــي المپيك را معرفي كند.

مديرعامل باشــگاه بانك ســرمايه پاســخ پيمــان اكبــري را داد و گفت او ميتوانــد قراردادهــاي بازيكنان اين تيم را ببينــد. احمد ســعاتمند در خصوص صحبتهــاي پيمــان اكبري، ســرمربي تيم واليبال پيكان مبنــي بر اينكه بانك سرمايه همه ســتارههاي واليبال ايران را جذب كــرده، اينطور توضيــح داد: «من به پيمــان اكبري ارادت دارم ولي ما تنها در يك رشــته فعاليــت ميكنيم. اين در حالي اســت كه باشگاهي همچون پيكان در رشــتههاي مختلف هزينههاي زيادي انجــام داده اســت. ضمن اينكــه اكبري ميتواند بيايد هزينههايي كه براي جذب بازيكــن داشــتيم را ببيند. بــا اين حال

نبايد از اين نكته هم غافل شد که اگر همه چیز طبق قانون مجلس پیش برود، اين دوره، آخرين دورهاي است که گزارشهاي پارالمپیک هم در اين مجمع شنیده ميشود، چون قانون انتزاع اين دو نهاد از هم ديگر، پارالمپیک را مستقل ميکند.

آغاز رقابت زنان هندبال آسيا از امروز شــانزدهمين دوره مســابقات هندبــال قهرمانــي زنان آســيا از امــروز )دوشــنبه ۲۳ اســفندماه( بــا حضور هشت تيم در شهر سوآن گيونگي دوي كره جنوبي واقع در ســي كيلومتري شهر سئول آغاز ميشود.

ايــن رقابتهــا در شــرايطي شروع ميشود كــه تيم ملي هندبال بانــوان ايران با تركيب ۱۷ ملي پوش شــامل سيران احمدي، مژگان قهرماني، شقايق باپيري، سميره علي رمائي، الناز رمضانپور، نرگس شيخي، مريم يوسفي، هانيه لك، ســاناز رجبي، مينا وطن پرســت، فاطمه موســوي، ســهيلا هيأت، صونا بيداد، الناز قاســمي، فاطمه خليلي، شيدا فلاحي و راضيه جانباز در اين مســابقات شركت كرده است.

اين رقابتها با حضور هشت تيم برگزار زمانش كه برســد قرارداد بازيكنانمان را منتشــر خواهيم كرد. ناگفته نماند پيكان هم بازيكنان بزرگــي مثل غفور، معروف، مرندي و كواچيچ را جذب كرده است».

او دربــاره اينكه قــرارداد مصطفي كارخانه، ســرمربي بانك ســرمايه براي فصــل بعد تمديــد خواهد شــد يا خير، نيز گفت: «هيچ عقل ســليمي از تمديد قرارداد بــا مربي موفقي همچون كارخانه سر باز نخواهد زد.» سعادتمند درباره اخذ مجوز فعاليت باشگاه بانك سرمايه گفت: «خوشبختانه توانســتيم با پيگيريهايي كه داشــتيم مجوز فعاليت باشــگاه بانك ســرمايه را از وزارت ورزش و اداره كل ورزش و جوانــان اســتان تهران كســب ميشــود كه گروه بندي اين مســابقات بــه اين ترتيب است : گروه اول: ايران - چين - كره جنوبي - ويتنام

گروه دوم : ژاپــن- قزاقســتان - ازبكستان - هنگ كنگ ديدار بين دو تيم ويتنام و كــره جنوبــي، بــازي افتتاحيه اين رقابتها اســت و تيم ايران نيز در اوليــن روز اين مســابقات به مصاف چين ميرود كــه برنامه تيم ايران در دور مقدماتي به اين ترتيب است : دوشنبه ۲۳ اسفند ماه : ايران - چين چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه: ايران - كره جنوبي جمعه ۲۷ اسفند ماه: ايران - ويتنام شــانزدهمين دوره مسابقات قهرماني هندبال زنان آســيا از ۲۳ اسفند تا سوم فروردين ماه در كره جنوبي برگزار ميشود. كنيم. اين مجوز بــه ما اجازه ميدهد در ۱۲ رشته ورزشي كه يكي از اين رشتهها مربوط به ورزش جانبازان اســت فعاليت كنيــم.» او ادامــه داد: «در حال حاضر طرحــي را قرار اســت اجــرا كنيم براي ايجاد آكادمي در مناطق محروم كشور تا پتانســيلهاي فراواني كه در اين مناطق حضور دارند بتوانند شكوفا شوند».

مديرعامل باشــگاه بانك سرمايه در پاســخ به اين سوال كه آيا اين باشگاه در فوتبــال هم تيمداري خواهد كرد يا خير، گفت:«با توجه به اينكه فوتبال يك رشته پرهزينه اســت قصد نداريم در اين رشته تيمداري كنيم. در حال حاضر تنها تيمي كه داريم واليبال است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.