آخرين تلاشهاي جوانان براي ماندن در فهرست عطايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتين اردوي انتخابــي تيــم واليبال جوانان ايران از ۱4 اســفندماه آغاز شده است و بازيكنان شركت كننده با تلاش و انگيزه به تمرينات خود ادامه ميدهند تا شايستگيهاي خود را براي قرار گرفتن در فهرست اردوي دوم اين تيم به سرمربي ثابت كنند.

مســابقات واليبال قهرماني مردان زير ۲۱ ســال جهــان از دوم تا يازدهم تيرماه به ميزباني شهرهاي «موراويايي جنوبي» و «برنو» كشور جمهوري چك برگزار ميشود.

تيم ملي واليبــال جوانان ايران با كســب مقام نايب قهرماني سال ۲0۱6 آســيا در رقابتهاي چين تايپه، مجوز حضــور در رقابتهــاي جهاني ســال ۲0۱۷ را به دست آورده است.

نخســتين اردوي تيم ملي واليبال جوانان ايران با دعوت ۳۵ بازيكن از ۱4 اسفندماه در آكادمي ملي المپيك آغاز شــد و در مدت برگزاري اين تعداد به ۵4 نفر رسيد تا هيچ بازيكن شايستهاي از قلم نيافتاده باشــد و شرايط يكسان براي واليباليستهاي جوان كشور ايجاد شود.

بازيكنــان دعوتــي در گروههاي مختلف به آكادمي ملي المپيك ميروند و تمرينات مــد نظر كادر فني را در دو نوبت صبــح و عصر پيگيري ميكنند و نكته جالب اين تمرينات انگيزه بســيار بوكس، واترپلو- شــيرجه، بســكتبال، دووميدانــي، دووميدانــي معلــولان، واليبال، تنيس، تنيس روي ميز، كشتي و ووشو رشتههايي هستند كه در تركيب كاروان اعزامي به باكو نماينده دارند كه ورزشــكاران، مربيــان و همراهان اين رشــتهها، كارواني ۲۷0 نفره را تشكيل ميدهند. البته اين عددي است كه فعلا دربارهاش صحبت ميشود و بايد ديد آيا نفراتي اضافه ميشوند يا خير. بر اساس آنچه مســوولان كميته ملــي المپيك ميگويند، اضافه شــدن نفرات، قدري بعيد است. بــالاي بازيكنان براي اثبــات توانايي و دعوت بــه مرحله ديگر اردوي تيم ملي جوانان اســت كه انتخاب را براي بهروز عطايي سرمربي اين تيم سخت ميكند.

اردوي انتخابي تيــم ملي واليبال جوانان هر روزه صبحها از ســاعت ۱0 تا ۱۲:۳0 با تمرينات بدنســازي شروع و عصرها نيــز از ســاعت ۱۷ تا ۲0 با تمرينات توپي پيگيري ميشود.

سه روز ديگر از اين اردو باقي مانده است و براســاس برنامههاي اعلام شده دوميــن مرحله اردوي تيم ملي واليبال جوانان از ۱4 فروردين ماه آغاز ميشود كه ۲0 تا ۲۲ بازيكن به اين اردو دعوت ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.