شناگران از پنجم فروردين به آب ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

از ســوي كادر فني ۱4 شــناگر به اردوي تيــم ملي دعوت شــدند. اردوي آمادهسازي تيمملي شنا براي حضور در بازيهاي كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه از پنجم تا ۱۵ فروردين در استخر قهرماني مجموعه ورزشي آزادي آغاز ميشود.

با توجــه به لزوم برگــزاري اردوي آماده سازي تيم ملي شنا براي حضور در مسابقات بازيهاي همبستگي كشورهاي اســلامي )باكــو ۲0۱۷( و مســابقات قهرماني مسافت كوتاه كشورهاي آسياي ميانه )تركمنســتان ۲0۱۷(؛ كادر فني تيم ملــي برنامه اردويهــاي متمركز تيمهاي ملــي به منظور تقويت، ارزيابي و نظــارت بر عملكــرد ورزشــكاران را اعلام كرد.

بر همين اســاس ۱4 ورزشــكار از شش اســتان براي حضور در دور جديد اردوها دعوت شــدند. اين اردو از شنبه )پنجم فروردين ۱۳۹6( لغايت سهشنبه (۱۵فروردين ۱۳۹6( به ميزباني استخر قهرماني مجموعه ورزشــي آزادي تهران برگزار خواهد شد.

طبق اعلام كميته فني، عدم حضور در اردو در تاريخهاي اعلام شــده بدون مجــوز، به منزله انصــراف از عضويت و حضور در اردوهاي تيمهاي ملي و كليه مســابقات برون مرزي در ســال ۱۳۹6 اســت. شــناگران دعوت شــده پس از حضور در اين مرحلــه از اردو و مراحل ديگــر بايد براي حضــور در رقابتهاي كشورهاي اسلامي كه در ارديبهشت ماه در باكو برگزار ميشود آماده شوند.

اسامي شناگران دعوت شده به اردوي تيم ملي

آذربايجــان شــرقي: مهــدي انصاري، سروش قندچي، اصفهان: جمال چاوشي فر، عليرضا ياوري، البرز: افشين عسگري، بنيامين قره حســنلو، تهران: احســان شفائيان فرد، اميرعباس امراللهي، شايان عظيمي، عليرضا امين زمردي. خراســان رضوي: آريا نســيمي شــاد، محسن مهمان نواز، سينا غلامپور. فارس: اميرمحمد شجاعيفر.

طبق اعلام فدراســيون ورزشكاران بايد خــود را صبح پنجــم فروردين به اردوي تيم ملي برســانند و به كادر فني معرفي كنند.

در ميان نفرات دعوت شده نامهاي آشــنايي مانند آريا نسيمي شاد جوان، نماينده ايــران در المپيك ريو و جمال چاوشي فر هم ديده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.