حذف نماينده شيراز از ليگ برتر بسكتبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم لوله آ. اس شيراز در فاصله كم باقي مانده تــا رقابتهــاي پليآف ليــگ برتر از اين بازيها كنار گذاشته شد.

اين تيم كــه البته چند هفتهاي ميشــود تحــت حمايــت هيات بســكتبال شــيراز بــه فعاليت ادامه ميدهد، در ديدار گذشــته خود هم برابر نيروي زميني حاضر نشــد تا باخت فني برايش در نظر گرفته شود.

باختي كه گويا برايش گران تمام شــده و فدراســيون اين تيم را از ليــگ برتر كنار گذاشته است.

كميته مسابقات فدراسيون روز گذشته بــا توجه به درج دو باخت فني براي لوله آس شيراز در ليگ برتر و مطابق قانون، اين تيم را از دور رقابتها كنار گذاشت.

بــه اين ترتيب عملا بازي امروز اين تيم مقابل شــهرداري اراك برگزار نخواهد شد.

قــرار بــود پيش از ايــن تيمهــاي لوله آس شيراز و شهرداري اراك عصــر امــروز در هفته پنجــم از دور ســوم در اراك مقابــل هــم قرار بگيرند كه بــا اعلام روز گذشــته فدراسيون اين اتفــاق نخواهــد افتاد و گروه دوم ليگ هم در ادامه مرحله دوم چهار تيميخواهد شد.

نماينده شــيراز تنها تيمي در جدول بود كه پس از هجده هفته رقابتهاي مرحله اول و سه ديداري كه در مرحله دوم داشت، هيچ بردي را به دســت نياورد و در هر دو مرحله در انتهاي جدول و گروه خود قرار داشت. آنها با مشكلات شــديد مالي نيز مواجه بودند كه با اين اتفاق در هفتههاي اخير تحت پوشــش هيات واليبال شهرشان قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.