يك طلا و دو برنز براي ايران در كوهنوردي اسكي آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نماينــدگان ايــران در مســابقات كوهنوردي با اسكي آســيا به يك مدال طلا و دو برنز ديگر دست پيدا كردند. در ادامه رقابتهاي كوهنوردي با اسكي كاپ آسيا در كشــور كره جنوبي، ورزشكاران كشــورمان در بخش «انفرادي» موفق به كسب يك مدال طلا و دو برنز شدند. در بخش انفرادي مردان، ابوالفضل ســاوهاي از ايران برنز گرفــت و در بخش انفرادي مردان و رده ســني جوانان، عبدالرحمان قــزاق از ايران، به مدال طلا رســيد. در بخش انفــرادي زنان، ترانــه رضايي بعد از ورزشكاراني از روســيه و كره جنوبي، سوم شد. ضمن اينكه معصومه كيانيزاده و مرضيه بها دو ورزشكار ديگر كشورمان نيــز ردههاي چهــارم و پنجم اين بخش را بــه خود اختصاص دادند. مليپوشــان ايران پيش از اين نيز موفق به كسب يك مدال نقره و دو برنز در بخش «ورتيكال» شده بودند. اعضاي تيم اعزامي كشورمان به رقابتهاي كاپ آســيا در كره جنوبي را حســين صالحي )سرپرست و مربي(، ابوالفضل و محسن ساوهاي و عبدالرحمان )كارزان( قزاق به همراه مرضيه بها، ترانه رضايــي و معصومه كيانيزاده تشــكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.