هر مقامي كسب كنيم جوانمردانه است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم هندبال نفت و گاز گچســاران ميگويد مشــخص نبودن قهرمــان كيفيت بالاي ليگ را نشــان ميدهد. مهران كيخايي قبل از آخرين بــازي تيمش مقابــل نماينــده اراك در آخريــن هفته ليگ برتــر هندبال ميگويد: «بازيكنانــم با تمام وجود در اين ليگ ظاهر شدند. هر مقامي كسب كنيــم از ارزشهــاي بازيكنانم چيزي كم نخواهد شــد. آنها با همه كمبودها، تبعيضها و مشــكلات ساختند و تمام فكر و حواسشــان به مسابقههاي ليگ برتــر بود تــا بتوانند تمام شايســتگي خودشان را در معرض نمايش بگذارند». او با اشاره به بازي مقابل نماينده اراك در هفتــه هجدهم و شــانس قهرماني تيمش ادامه ميدهــد: «در هفته آخر ليگ برتر ميزبان تيم اراك هستيم. تيم اراك از جمله تيمهاي خوب است و اگر بتوانيم اراك را ببريــم، هيات هندبال مرودشــت هم تيم كاشــان را شكست دهد و ميتوانيم قهرمان شــويم اما اگر ببازيم، ســپاهان هم مس را شكســت دهد ما ســوم خواهيم شــد.» كيخايي در مورد مشكلات مســابقهها در هفته قبل نيز ميگويد: «مشكلاتي بوده ولي در مورد آن صحبت نكنيم بهتر اســت. تيم ما هر مقامي كسب كند جوانمردانه به آن رســيده اســت.» او به شــانس قهرماني تيمــش نيز اشــاره ميكند: «تيم مرودشــت هم قرار است با قدرت مقابل كاشان حاضر شود. هنوز قهرمان مشخص نيست فكر ميكنم اين موضوع از كيفيت بالاي ليگ خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.