روسها به دنبال انتقام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

بيمه رازي قهرمان ليگ تكواندو بانوان شد هفتــه نهم، دهم و يك ديدار از هفتــه يازدهم )پاياني( از و بيمــه رازي بــا توجه به اعتراض تيم كن با حدود 2 ســاعت دوازدهمين دوره ليگ تكواندو جوانان و بزرگســالان بانوان جام تاخير برگزار شد. تيم كن در اعتراض به حضور بازيكن سنگين كوثر، با حضور 184 هوگوپوش در قالب 12 تيم در خانه تكواندو وزن تيم بيمه رازي كه بدون ســر وزن رســيدن مجوز مسابقه برگزارشد. گرفتهبود،بهسازمانليگوكميتهقضاييشكايتكردندودر

در هفتــه پاياني اين مســابقات، بيمــه رازي در ديداري نهايت در جلسهاي قبل از مسابقه طبق آيين نامه ليگ با حذف حساس با شكســت تيم لوازم خانگي كن بدون باخت با كسب اين تكواندوكار، مسابقه برگزار شد.در مقابل با حذف تكواندوكار 64 امتياز در نخستين حضورش در ليگ بانوان سكوي قهرماني تيم بيمه رازي هم حاضر به انجام مســابقه نبود اما سرانجام با را تصاحــب كرد، كــن با 60 امتياز نايب قهرمان شــد و هيات برگزاري اين مســابقه، تيم بيمه رازي با يك بازيكن كمتر برنده گيلان با 50 امتياز بر ســكوي سوم ايســتاد.ديدار تيمهاي كن مسابقه شد.

بــار اولي كــه روسها در فهرســت ارســالي خود به تهران، اسامي قهرمانان جهــان و المپيك شــان را بــراي حضور در ســي و چهارميــن دوره پيكارهــاي جام جهاني ســال 2017 كشــتي فرنگي بــه ميزباني ايــران اعلام كردند، شــايد برخيها چنين تركيــب قدرتمندانهاي را براي حضور در اين رقابتها خيلي جدي نگرفتند و تصــور آنها اين بــود روسها همانند جام جهاني كشتي آزاد با نيروهاي جوان و نيروهاي درجه دو و سه خود عازم كشورمان خواهند شد.

اما روسها روز شــنبه براي دومين بار با ارســال اســامي همان كشتيگيران و تركيب قبلي خود به فدراســيون كشتي ايران اعــلام كردند كه با مليپوشــان و مهرههــاي اصلي خود قصد حضور در اين رقابتهــا را دارند و هدف آنها مشــخصا قهرماني در اين مسابقه هاست.

تنها فرقي كه دو فهرســت ارســالي روسها به تهران دارد در اين است كه در فهرســت دوم روس ها، نام موسي اولويف برنــده مدال برنز اروپــا و قهرمان جوانان جهان در وزن 98 كيلوگرم ديده نميشود و ماكسيم اســتفاريان نفر دوم آنان تنها كشتيگير اين وزن خواهد بود كه دو ماه پيش در جام بينالمللي پادوبني روسيه به مدال برنز رسيد.

روسهــا در بقيــه وزنهــا بــا دو كشــتيگير و طبق همان تركيب فهرست اوليــه كه اوايل اســفند مــاه اعلام كرده بودند، وارد رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي خواهند شد.

مينگيان ســيمينوف قهرمان اروپا و دارنــده مدال نقره جهــان و برنز المپيك 2012 لندن، اســتپان ماريانيان قهرمان اروپا و بازيهاي اروپايي، آرتم ســوركوف قهرمان اروپــا و بازيهاي اروپايي و برنده مــدال برنز جهــان، ابوزيد مانتســيگوف قهرمــان جوانان جهان، رومن ولاســوف دارنده دو مدال طــلاي جهان و قهرمان المپيك 2012 لندن و 2016 ريودوژانيرو، چنگيــز لابازانــوف قهرمــان جهــان، رمضان آباچاريف قهرمــان جهان، ديويد چاكواتادزه قهرمان بازيهــاي اروپايي و المپيــك 2016 ريودوژانيرو و ســرگئي سمينوف دارنده مدال برنز المپيك 2016 از جمله كشــتيگيران تيم روسيه در اين مسابقهها هستند.

*** اين تركيب به خوبي نشــان ميدهد روسها به فكر قهرمانــي جام جهاني در ايران هستند و اين مسابقهها براي آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. بخصوص آنكه «گوگي گوگياشويلي» سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي روسيه چندي پيش گفته بود ما با تركيب اول و اصلي خود در جام جهاني شركت ميكنيم به اين خاطر كه ايــن رقابتها در ايران اســت و براي همين مصمم به قهرماني در اين كشوريم.

گوگياشــويلي كــه طي 10 ســال اخير همواره رقابــت و مبارزهاي جدي با «محمد بنا» همتاي ايراني خود و سرمربي پيشين تيم ملي كشــتي فرنگي ايران در مسابقههاي جهاني، جام جهاني و دو دوره بازيهاي المپيــك 2012 لندن و 2016 ريودوژانيرو داشــت، گفته بــود ميدانيم ايرانيها با حمايت تماشاگران و طرفداران خود مقابــل ما ميايســتند و فقط براي قهرماني و مدال طلا با ما مبارزه ميكنند. ولي ما ميخواهيم نشــان دهيم كه قوي تريــن تيم در جهان هســتيم. ما بهترين تيم جهــان را به ايران ميبريم و هدفمان فقط كســب عنــوان قهرماني اســت. ما كاري به تركيب ســاير تيمها نداريم چون اساسيترين مسابقه ما ديدار با ايران است و مطمئن هستم كه ايرانيها نيز به دنبال كسب عنوان قهرماني هستند.

*** حرفهاي گوگياشــويلي از يكســو و تركيب اصلي تيم ملي كشــتي فرنگي روســيه از ســوي ديگر به خوبي نشــان ميدهــد روسها تا چه انــدازه به مبارزه با تيم ايران حساســيت نشان ميدهند و براي آنها مسابقه با ايرانيها كاملا جنبهاي حيثيتي و انتقامي دارد. از ســال 2010 تاكنون روسها فقط يك بار توانســتهاند به مقام قهرماني جام جهاني برســند حال آنكه تعداد قهرماني ايرانيها در هفت سال گذشته پنج بار بوده است. ناگفته نماند در رقابتهاي جام جهاني امســال و براساس قرعه كشي انجام شــده، تيمهاي ايران و روسيه در مرحله مقدماتي و در گروه «آ» به مصاف هم خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.