اميدوار به مدال آوري بيشتر در آينده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جودو نزديك بــه دوماه فرصت دارد تا خود را بــراي رقابتهاي قهرماني آســيا و پيش از آن بازيهاي كشــورهاي اســلامي آمــاده كنــد. رقابتهايــی كــه تمرين و آمادهســازي جودوكاهايش از مدتها پيش شروع شده است و كادرفني تيم ملي جودو پس از ماهها اردونشــيني و برگزاري اردوي مشــترك خارج از كشــور، جودوكاها را در آزمون جايزه بزرگ باكو محك زدند. آزموني كه تنها نمره قبولي مقابل نام سعيد ملايي قرار گرفت. جودوكاي باتجربه كشورمان كه توانســت در رقابتهاي آذربايجان به مدال نقره دســت پيدا كند. ملايي نماينده وزن 81- كيلوگرم كشــورمان پس از استراحت در دور نخســت، در دور دوم جودوكای 22 ساله آذري را ضربه فني كرد و به دور سوم راه يافــت. ملايــي در دور ســوم به مصاف جودوكايی از هلند رفت و با شكســت اين حريــف قدرتمند به جمع 4بازيكن برتر اين وزن پيوست.

او در نيمه نهايي نماينده مغولستان را ضربه كرد و در ديدار فينال با قبول شكست مقابــل جودوكای آذربايجان به نشــان نقره اين وزن دســت يافت. اما ديگر ملي پوشان اعزامي به اين رقابتها هر كدام تنها دقايقي از مسابقات را تجربه كردند و با قبول شكست برابر حريفانشــان در اولين مبارزه وداع زود هنگامي را با تاتاميهاي آذربايجان داشتند. تيم ملي جــودو در رقابتهاي جايزه بزرگ باكو با 10 ملــي پوش به مصاف رقباي خود رفت. البته در اين ميــان بايد به رقابتهاي علي رضا خجســته نيز اشــاره داشت كه در وزن خود دوبار با نماينده رژيم اشغالگر قدس روبهرو شــد و هربار از مبارزه با اين جودوكا امتناع كرد. جداي از رقابت خجسته و ملايي، نمره قابل قبولي را نميتوان مقابل اســامي جودوكاهای ايــران گذاشــت. تيمي كه به گفته كادرفني تيمي جوان است و همچنان در حال تجربه اندوزي اســت. جملهاي رايج در جودو كه سالهاســت شنيده ميشود و به نظر ميرسد همچنان هم شنيده خواهد شد. به هرحال جودو رشــتهاي دير بازده است و زمان زيادي صرف ميشــود تا يك جودوكا به باروري برسد.

با توجه به حركت آهســته و پيوسته جودو در اين مســير به نظر ميرســد حالا حالاها در حســرت مدال بايد ماند. حسرتي كه سالهاســت در جــودو وجــود دارد. اما همواره مســوولان جودو دوســتداران اين رشته را به آيندهاي نزديك اميدوار ميكنند كه روزي اين رشته نيز به مدال آوري دست پيــدا ميكند. با اين شــرايط به رقابتهاي قهرماني آســيا نيز بايد به چشم مسابقهاي براي تجربهاندوزي فكر كرد. تجربههايي كه شايد در روزي به مدال تبديل شوند.

سعيد ملایي : روحي آماده بودم اما به لحاظ بدني نه

ســعيد ملايي يــك اشــتباه را عامل از دســت دادن مــدال طلايــش در رقابتهاي باكــو ميدانــد. او میگويــد: «براي كســب مدال طلا در رقابتهــاي جايزه بزرگ انگيزه بالايي داشــتم و همه رقبا را تــا ديدار نهايي نيز شكســت دادم ولي با يك اشتباه طلا را از دست دادم. با طي كردن تمرينات بسيار خوب براي حضــور در ايــن دوره از رقابتها راهي باكو شــديم، هر چند از نظر روحي آماده بودم ولي به لحاظ بدني آمادگي كاملي نداشتم.»او ميگويد:«رقيب هلندي قهرمان اروپا و دارنده طلاي رقابتهاي گراند اسلم پاريس را با ضربه فني شكســت دادم، نماينده مغولستان هم در رقابتهاي دوسلدورف برنز گرفته بود كه او را نيز با همين نتيجه از پيش رو برداشــته و به فينال رســيدم. من بايد در اين رقابتها طلا ميگرفتم. كمي نــاداوري كه امتيازات من را ندادند از يك ســو و اشتباه خودم باعث شد تا اين مدال را از دست بدهم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.