چه كسي جاي مهدي را پر ميكند؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشی- بعد از رقابتهاي المپيك ريو و ناكامي نمايندگان كشورمان در اين مســابقات، فرزان عاشورزاده و مهدي خدابخشــي تصميم به تغيير وزن و رفتــن به يك وزن بالاتر گرفتند. مهدي خدابخشــي، نابودگــر تكواندو ايران قرار است از اين پس در وزن 87+ كيلوگرم روي شــياپچانگ برود. در روزهاي گذشته فدراسيون جهاني نيز رســما با تغيير وزن نماينده تكواندو كشورمان موافقت كرد و در جديدترين ردهبندی خود نام اين ورزشكار را ميان تكواندوكاران وزن چهارم المپيك قرار داده است. در ردهبندی جديد فدراسيون جهاني در ماه مارس مهدي خدابخشي بعد از راديك عيسي يف )آذربايجاني(، ديميتري شوكين )ازبكستاني(، سجاد مرداني و ولاديسلاو لارين)روســيه( در مكان پنجم قرار گرفته است. هرچنــد كه خدابخشــي در ميــان 10 نفر برتر رنكينگ وزن 87+ كيلوگرم جهاني قرار ندارد اما اين اتفاق شــروعی دوباره براي قهرمان جهان تكواندو ايران اســت. تغيير وزن مهدي خدابخشي البته موافقان و مخالفان زيادي نيز داشــته و دارد و برخي كارشناسان اعتقاد دارند اين ورزشكار براي موفقيت در اين وزن كار بسيار سختي در پيش دارد. دليل اين كارشناسان نيز ضعف قواي جســماني او با توجه به وزن و قدرت عضلاني كمتر نســبت به ديگر نفرات صاحب عنوان وزن 87+ كيلوگرم جهان اســت اما تغيير وزن مهدي خدابخشي در داخل ايران نيز باعث رقابت جذاب او و سجاد مرداني براي حضور در وزن چهارم المپيك نيز به شــمار ميرود. ســجاد مرداني با توجه به فيزيك مناســب و قدرت بدني بالا در ســاليان اخير خود را بهعنوان يكي از نفرات برتر اين وزن تثبيت كرده اســت و حالا خدابخشــي براي حضور در المپيك 2020 خود را ابتدا در داخل كشــور در چالش با مرداني و در ادامه با بزرگان اين وزن مورد آزمايش قرار دهد. حالا بايد ديد كادرفني تيم ملي براي مســابقات جهاني روســيه از بين اين دو تكواندوكار چگونه استفاده ميكنند. البته به نظر ميرسد كه خدابخشي در رقابتهاي قهرماني جهان در وزن قبلي خودش به روي تاتامي برود و از رقابتهاي گرندپري مســكو كه مرداد ماه برگزار ميشــود شاهد تغيير وزن نابودگر باشــيم اما دراين ميان نكته ديگري نيز وجــود دارد. با تغيير وزن مهدي خدابخشــي، وزن سوم المپيك خالي ميشود و پيدا كردن يك جايگزين شش دانگ براي اين وزن چالش جديد تكواندو خواهد بود.

قهرمان كاراته جهان با حامي مالي در ليگهاي جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.