گنج زاده : حامي مالي پيدا كردم و حالا دغدغهاي ندارم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با توجه به حضور كاراته در بازيهاي المپيك 2020 توكيو، شــركت در رقابتهاي ليگ جهاني كاراته حالا جديتر از گذشته شده است و كاراتهكاها به دنبال كســب امتياز و بهبود رنكينگ و بالا بردن تجربه شان بايد در اين رقابتها حضور پيدا كنند اما هزينه حضور در اين مسابقات براي كاراتهكاها بسيار ســنگين است. ســجاد گنجزاده يكي از ملي پوشــان كاراته كه اين هزينههــا را بهعنوان يكي از دغدغههاي اصلياش ميداند حالا با پيدا كردن حامي مالي با فراغ بال در تاتاميها حضور پيدا ميكند: «حدود يك هفتهاي اســت كه قرارداد امضا كردهام و يك شــركت حامي مالي شخصي من شده اســت تا با حمايت آنها در ليگهاي جهاني و مسابقات داخلي حضور داشته باشــم. من با مســوولان اين شركت قرارداد يكســاله امضا كردم و اميدوارم بتوانيم همكاري خوبي با هم داشــته باشــيم. با وجــود اين حامي مالي من ميتوانم با ذهن راحتتر به كاراته بپردازم و گوشــهاي از دغدغههاي زندگي من برطرف شــود.» ســجاد گنج زاده ميگويد: «اينكه حضوري پررنگ در مسابقات داشته باشي يك قضيه است اما پرداخت هزينههاي سفر و شركت در مســابقات يك قضيه ديگر كــه همواره ذهن و روح ورزشــكار را درگير ميكند. تجربهاي كه بارها در مسابقات ليگ جهاني داشتهام.» قهرمان كاراته جهان اشــارهاي هم به اردوهاي تيم ملي ميكند: «براي رسيدن به تيم ملي چند رقيب سرســخت دارم. ســامان حيدري، ايمان ســنچولي و فرخي كه هركدام به نوبه خود شايســته حضور در تيم ملي هســتند. من همه تلاشم را به كار گرفتهام. اميدوارم هركه شايسته است وارد تيم ملي كاراته شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.