بالاخره ميزباني آبادان تاييد شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســوولان فدراسيون كشــتي پس از رايزني با مســوولان اســتان خوزستان به توافق رســيدند كه مســابقات جام جهاني 2017 كشــتي فرنگــي در شــهر آبادان برگزار شــود. حميد بنيتميم نايب رييس فدراســيون كشــتي با اعلام اينكه آبادان شــرايط ميزباني مســابقات جام جهاني را دارد، گفت: «صبح يكشنبه پس از جلسه با مسوولان استان خوزستان، قرار بر اين شد كه شهر آبادان ميزبان مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي در ســال 2017 باشد.» اين تصميم در حالي گرفته شــده كه مسوولان فدراسيون كشــتي در روزهاي گذشته، از عدم همكاري مســوولان خوزستاني براي برگزاري اين مســابقات خبــر داده بودند. حتي رضا لايق، دبير فدراسيون تاكيد كرده بود كه مشــكلاتي مثل حمل و نقل تيمها و ... هنــوز به قوت خود باقي اســت. با اين شــرايط بايد ديد در يكي دو روز پيش رو، چطور شــرايط براي ميزباني آبرومند براي ايــن رقابتها از ســوي آبادانيهــا فراهم ميشــود؟ مســابقات جام جهاني كشتي فرنگــي روزهــاي 26 و 27 اســفندماه در آبادان با حضور هشــت كشــور برتر جهان برگزار شــود و اين تاريخ نشان ميدهد كه آبادان فرصت چنداني ندارد.

جام جهاني كشتي فرنگي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.