فروردين ماه، انتخابي كشتي جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله نهايي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي جوانان ايران روزهاي 17 و 18 فروردين ماه ســال 96 در خانه كشــتي شماره دو تهران برگزار ميشود. رقابتهاي كشتي آزاد و فرنگي قهرماني جوانان آسيا طي روزهاي 25 تا 28 خرداد ماه ســال 96 در كشور چين تايپه و رقابتهاي كشــتي آزاد و فرنگــي قهرماني جوانان جهان نيز طــي روزهاي دهم تا شــانزدهم مرداد ماه سال 96 در كشــور فنلاند برگزار ميشود كه براي انتخاب نفراتي كه به اين رقابتها اعزام ميشــوند، اواســط فرودين ماه انتخابي برگزار ميشــود. هدايت تيم ملي كشتي آزاد جوانان ايران بر عهده تقي اكبر نژاد است و سرمربيگري تيم ملي كشتي فرنگي جوانان ايران را نيز حميد باوفا بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.