ثابتكار، سرپرست تيمهاي ملي كشتي پيشكسوتان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با حكم رسول خادم رييس فدراسيون كشتي، حسين ثابت كار بهعنوان سرپرست تيمهاي ملي كشتي پيشكســوتان منصوب شد. ثابتكار پيش از اين رييس كميته پيشكســوتان فدراســيون كشتي نيز بوده است. همچنين مســوولان فدراســيون كشــتي با حضور در منزل پرويز عرب دبير ســابق فدراســيون، با او ديدار كردند. پرويز ســيروس پور رييس سابق فدراسيون كشــتي، ابراهيم جــوادي رييس كميته پيشكســوتان و قهرمــان جهان و المپيك، رضا لايق دبير فدراسيون و حسين ثابت كار سرپرست تيمهاي ملي پيشكسوتان، با حضور در منزل پرويز عرب، جوياي حال او شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.