آنچلوتي: هنوز بازيهاي زيادي باقي مانده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

روبرت لواندوفسكي دو گل زد تا بايرن مونيخ 3 بر صفر آينتراخــت فرانكفورت را شكست دهد و با توجه به باخت نزديكترين رقبايش با 10 امتيــاز اختلاف مقتدرانه در صدر جدول بوندسليگا قرار گيرد. بايرن كه پنجميــن بازياش را در 15 روز اخير انجام ميداد چهار روز بعد از پيروزي درخشان 5 بر يك برابر آرســنال، هرگز اوج نگرفت اما با قدرت به سوي پنجمين قهرماني متوالي ليگ آلمان گام بر مــيدارد. بايرن كه بعد از ســه ماه شــاهد حضور مدافعش، جروم بوآتنگ بود، به وســيله داگلاس كاستا گل سوم را هم زد و حالا 59 امتيازي است.

بايرن در شش بازي آخر خود 28 گل زده كــه 10 تاي آنها توســط كاپيتان تيم ملي لهســتان به ثمر رسيده؛ او 33 گل در رقابتهــاي مختلف اين فصل و 21 گل در بوندسليــگا زده. اين تيم آخرين بار حدود چهــار ماه قبــل در مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان اروپا با نتيجه 3 بر 2 به روســتوف باخته و بعد از آن شكست نخورده.

كارلــو آنچلوتــي مربي بايــرن بعد از اين بــازي گفت:«روز خوبي بــراي ما بود، خودمان نتيجه مناسبي گرفتيم و اوضاع در بازيهــاي ديگر هم به نفــع ما پيش رفت. مــا فاصله خوبي داريــم و بايد تمركز خود را حفظ كنيــم، هنوز بازيهاي زيادي باقي مانده. راســتش را بخواهيد انصاف نبود كه در نيمه اول عقــب بيفتيم اما در نيمه دوم بازي بهتري ارائه كرديم و خيلي خوب بازي را تحت كنترل گرفتيم».

نيكــو كــوواچ مربــي آينتراخت هم گفت:«در تمام دقايق قبل از گل اول بايرن خوب بازي كرديم و براي اين تيم دردسر به وجود آورديم اما در حال حاضر در زدن گل اول بازي مشــكل داريم. اگر شما در مونيخ از فرصتتان خوب اســتفاده نكنيد، طبيعي اســت كه گل ميخوريد. اين بازي براي ما نكات مثبت زيادي داشــت بــا وجود آنكه شكست خورديم ».

گلزني در 46 بازي خانگي

بايرن مونيخ در 46 بازي رســمي آخر خود در آليانتس آره نــا موفق به بازكردن دروازه رقبا شــده كه بهترين آمار اين تيم در 25 سال اخير محســوب ميشود. البته بهترين ركورد مربوط به ســالهاي 1982- 1977 اســت كه بايرن در 77 بازي متوالي خانگي گل زد.

لواندوفسكي در باشگاه صدتاييها

روبرت لواندوفســكي با 2 گلي كه در بازي با آينتراخــت فرانكفورت زد، تعداد گلهايــش براي تيم مونيخــي را به عدد صد رســاند. اين بازيكن 28 ساله قبل از اينكه در سال 2014 از بوروسيادورتموند به بايرن بيايــد، در تيم يورگن كلوپ هم تعداد گلهايش ســه رقمي شــده بود و در 187 بــازي 103 گل زد. او حــالا در 137 بازي براي بايــرن 100 گل زده اما فاصله خيلي زيــادي با گرد مولر دارد كه بــا زدن 525 گل در رقابتهاي مختلف اسطوره دســت نيافتني تيم باواريايي به نظر ميرسد.

آيا قهرماني بايرن قطعي است؟

10 بازي تا پايان فصل بوندسليگا باقي مانده و اتفاقات زيادي ممكن است رخ دهد اما به نظر ميرسد پنجمين قهرماني متوالي ليگ نصيب بايرن ميشود. اين تيم كه فصل قبل با چهارميــن قهرماني ركورد زده بود، 10 امتيــاز از نزديكترين رقيب خود پيش است كه در تمام اين فصل بي سابقه بوده و از طرف ديگر سابقه ندارد كه يك تيم بتواند چنين امتيازي را جبران كند و قهرمان شود و اين يعني نخســتين فصل كارلو آنچلوتي هم با موفقيت ســپري ميشود و تيم او به قهرماني ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.