گوارديولا: از اول روياي ويمبلي را داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پــپ گوارديــولا گفــت منچسترسيتي با پيروزي 2 بر صفر برابــر ميدلزبورو و صعــود به نيمه نهايي جام حذفي نشــان داد تا چه حد براي موفقيــت در اين رقابتها جدي است.

ســيتي با گلهاي داويد سيلوا و ســرخيو آگوئرو پيروزي آساني به دســت آورد و پپ قرار اســت براي نخســتين بار بهعنوان مربي سيتي به ورزشــگاه بزرگ لنــدن، ويمبلي برود. او چهار روز قبل از ديدار بسيار حســاس با موناكو در ليگ قهرمانان و بازي بــا ليورپــول در ليگ برتر، تيمي قدرتمند را به بازي ريورسايد فرستاد.

او در كنفرانس خبري گفت:«ما خوشــحاليم اول از همــه به خاطر رســيدن به نيمه نهايي ويمبلي. ما كاملا شايســته بوديم چون ما چهار بازي خــارج از خانه انجــام داديم؛ ســه تا از ليگ برتر و يكي از بهترين تيمهاي دســته دومي. از اول نشان داديــم ميخواهيم بــه نيمه نهايي ويمبلي برويم. من خاطرات خوبي از استاديوم جديد و قديم دارم».

كلوديو براوو بــه تركيب اصلي سيتي برگشــت و كلينشيت كرد. گوارديــولا دربــاره بــازي تيمش گفت:«ما از آغاز تا پايان بازي خوبي انجــام داديم. بازي بايــد بعد از نيم ساعت تمام ميشد اما ما فرصتهاي گلزني خوبي را از دست داديم. شايد بايــد روي ضربات آخر بيشــتر كار كنيم، حالا بايد براي بازي در فرانسه آماده شويم. وقتي شما خوب حمله ميكنيد، خوب هــم دفاع ميكنيد، بايــد 40 متر دورتــر از دروازه دفاع كرد؛ بايد مطمئن شويم كه توپ به اندازه كافي از دروازه فاصله دارد».

آيتور كارانكا مربي ميدلزبورو از بازي تيمش ابــراز رضايت كرد:«به اين ترتيــب ميتوانيم در كورس بقا در ليگ برتر موفق باشــيم. برداشت مثبت من از اين بازي خيلي بيشــتر از نكات منفي است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.