انريكه به سوالات جنجالي پاسخ نداد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

همانطور كــه انتظار ميرفت، لوييس انريكه حاضر نشــد درباره مســائل جنجالي پيرامون بارسلونا صحبت كنــد. در روزهــاي اخير، بحث و جدل درباره بارســلونا بالا گرفته اســت و بهويــژه حرفهاي رسانههاي مادريدي درباره عملكرد دنيز آيتكين، داور مســابقه با پاري ســنژرمن به جنجالها دامن زده اســت. وقتي از انريكه ســوال شد كه آيا بــه نظرش برخي تصميمات داوري باعث شد شايستگي بارسلونا در بازي با پاري سنژرمن زير سوال برود، او پاسخ داد: «بعدي!»

از مربي بارسلونا پرسيدند كه چه چيزي در رسانهها، پس از بازي بارســلونا و پاري ســنژرمن باعث تعجب او شده است و او گفت: «من روزنامههــا را بخوانم؟ شــوخيتان گرفته؟ مــن نميدانم در روزنامهها دربــاره بازي چه نوشــتهاند. برايم اصلا جذاب هم نيست. كار من اين نيست.»

انريكه پيش از بازي برگشــت با پاريسيها اعلام كرده بود كه در پايان فصل از بارســلونا جدا خواهد شــد و اين آخرين فصل حضور او در اين تيم است. از او پرسيدند كه آيا طرفداران تلاش كردهاند كاري كنند كه او نظــرش را عوض كند، بهويژه پس از بازگشت حيرتانگيز و تاريخي برابــر پياسجي. او هم گفت كــه چنين اتفاقــي نيفتاده است: «من خانه را ترك نكردهام و در خيابان تا حالا با كســي صحبت نكــردهام.» به اين ترتيب او در اين نشست خبري، از پاسخ به سوالات جنجالي اجتناب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.