ونگر: ناعادلانه از ما انتقاد ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خبرنگاران تماشــا كنم و شما ببينيد كه آنها نه مرا سرافكنده نكردهاند نه خودشان را و نه باشــگاه را. به نظر من ما تا زماني كه داشــتيم 11 به 11 بازي ميكرديم عملكرد فوقالعادهاي داشتيم».

پيروزي آرســنال برابــر لينكلن، توپچيهــا را يك قدم ديگر به كســب ســومين قهرمانيشــان در جام حذفي انگليــس طي 4 فصل اخير نزديك كرد اما مشخص نيســت حتي اين قهرماني بتواند هواداران را راضي كند و آنها را با ونگر آشــتي دهد، هواداراني كه نزديك به 100 نفرشــان پيش از بازي دوباره شروع به اعتراض نسبت به ماندن مربي فرانسويشان در ورزشگاه امارات كردند و خواهان تمديد نشدن قرارداد او بودند.

ونگــر براي كســب نتيجــه مقابل لينكلن ترجيح داد دست به ريسك نزند و قويترين تيمش را به ميدان بفرستد. در واقع در قياس با تركيبي كه آرســنال سهشنبه هفته پيش در بازي برابر بايرن مونيخ به ميدان فرستاد، تنها دو بازيكن متفاوت حضور داشــتند كه آنها كايران گيبس و پتر چك بودند.

ونگر ادامه داد: «من نميخواســتم امروز ريســك كنم چون ميدانستم كه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.