مصدوميت فالكائو، نگرانی ژاردیم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كيليان امباپه، ســتاره نوجــوان موناكو دهميــن گل خــود در اين فصــل ليگ يك فرانسه را به ثمر رساند. موناكو توانست بوردو را دو بــر يــك ببرد و جايگاهــش را در صدر جدول مســتحكم كند. البته رادامل فالكائو در اين مسابقه آسيب ديد. امباپه در اواسط نيمه دوم در ورزشگاه لويي دوم گلزني كرد و سپس ضربــه زيباي ژوائو موتينيو فاصلــه را دوبرابر كرد. آنها با وجود اشــتباه دانيل سوباشــيچ، دروازهبانشــان كه منجر بــه گل ديهگو رولان شــد، توانستند برتري خود را حفظ كنند و در نهايت پيروز مسابقه شوند.

موناكــو در چهارشــنبه ميزبــان منچسترســيتي اســت و بايد شكست 5 بر 3 ديــدار رفت را جبران كند. آنهــا در فاصله 9 هفتــه به پايان مســابقات اين فصل ليگ يك فرانسه، توانســتند فاصله خود را با نيس به 5 امتياز افزايش دهند. لئونــاردو ژارديم، مربي موناكــو گفت: «حالا 9 بازي تــا انتهاي فصل مانده اســت و تيمها ما را تحليل كردهاند و با اســتراتژي دفاعيتري به مصاف ما ميروند». موناكو در ميــان تيمهاي پنج ليگ برتر اروپا، بيشــترين تعداد گل زده را به خود اختصاص داده است. ژارديم ميگويد: «اين انتقاد از آنها نيســت. مقابل تيمهايي كه تنها به ضدحمله دل بستهاند، بايد راهي براي گلزني پيدا كنيد بدون آنكه به آنها فرصت ضدحمله بدهيد. به اين ترتيب ميتوانيد عملكردي عالي داشــته باشيد ».

ژارديم درباره بازي با منچسترسيتي هم صحبت كرد : «ما صدرنشــين ليگ هستيم، به فينال جام اتحاديه رســيدهايم، در جام حذفي در يكچهــارم نهايي هســتيم و همه از نظر رواني در وضعيت خوبي به ســر ميبرند. بازي با سيتي دشوار خواهد بود اما يك چيز قطعي است، ما بايد ســه گل بزنيم تا بتوانيم صعود كنيم. دو گل كافي نيست».

موناكو در راه اولين قهرمانياش در ليگ فرانســه پس از سال 2000 است. آنها از سال 2003 نتوانسته بودند در خانه خود برابر بوردو پيروز شــوند و اين بار هم كار دشواري پيش رو داشــتند، بهويژه كه خط حمله زهردار آنها نتوانست تا دقيقه 68 گلي به بوردو بزند.

فالكائــو در جريــان ايــن بــرد دچــار مصدوميت شد. اين بازيكن اهل كلمبيا در 25 دقيقه پاياني به ميــدان آمد و الهامبخش گل اول تيم شــد اما ژارديم گفته كــه فالكائو در آخرين لحظات مســابقه از ناحيه لگن آسيب ديــده و به اين ترتيب ممكن اســت در بازي با منچسترســيتي غايب باشــد. ژارديم گفته است: «او ضربه سختي ديده و بايد ببينيم كه اوضاع چطور پيش ميرود. اميدوارم كه مشكل خاصي نباشد و او زود خوب شود اما بايد صبر كنيم و نتيجه معاينات را ببينيم».

ژارديــم همچنين گفت كــه فالكائو به دليل احتياط در دو بازي قبلي برابر مارســي و نانــت به ميدان نرفته بــود : «فالكائو بازيكن مهمي اســت. او به دليل يك مشكل كوچك عضلاني، 11، 12 روز دچار آسيب شده بود و به اين دليل ريسك نكرديم و او را برابر بوردو در تركيــب ثابت قرار نداديم. اميدوارم كه اين مصدوميت او از ناحيه لگن جدي نباشد چون اگر او حالش خوب باشد، مقابل منچسترسيتي در تركيب ثابت قرار خواهد گرفت». ليگ قهرمانان اروپا مرحله يک هشتم نهايي- دور برگشت سه شنبه 24 اسفند ييوونتوس............................................................................................. پورتو لسترسيتي .......................................................................................... سويا چهارشنبه 25 اسفند ااتلتيكومادريد......................................................................... بايرلوركوزن مموناكو................................................................................. منچسترسيتي ليگ اروپا مرحله يک هشتم نهايي- دور برگشت

پنجشنبه 26 اسفند خخنك................................................................................................... خنت ببشيكتاش................................................................................ المپياكوس ككراسنودار..................................................................................... سلتاويگو آژاكس ......................................................................................... كپنهاگن ممنچستريونايتد............................................................................ روستوف ررم.......................................................................................................... ليون مونشن گلادباخ............................................................................... شالكه ااندرلخت.............................................................................. آپوئل نيكوزيا 23:15 23:15 23:15 23:15 21:30 21:30 21:30 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.