سيمئونه: به سوم شدن در لاليگا فكر نميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اتلتيكومادريــد در هفته بيســت و هفتم لاليگا براي كســب ســه امتياز به دردسر افتاد وقتي كــه حريفش گرانادا را با حداقل اختلاف و با تنها يك گل شكســت داد و همين موضوع سبب شــد كه ديگو ســيمئونه در پايان بازي اعتراف كند كه تا پايان بازي نگران از دســت دادن ســه امتياز بوده اســت. مربي آرژانتيني روخيبلانكــو حتي اعتــراف كرد كــه نگران شكســت خوردن تيمش برابر ميزباني بود كه براي فرار از سقوط ميجنگد و در رده هجدهم جدول قرار دارد.

او در پايان بــازي به خبرنــگاران گفت: «نيمه اول سخت بود و پس از آن هم در نيمه دوم بازي پر فراز و نشيبي را شاهد بوديم. اين بازي از آن بازيهايي بود كه هر يك از دو تيم ميتوانســتند پيروز ميدان را ترك كنند. بازي بسيار سخت و نفسگيري بود چون گرانادا تيمي اســت كه در خانهاش به راحتي باج نميدهد و بسيار منسجم بازي ميكند».

ســيمئونه كه تيمش بــه دليل در اختيار نداشــتن تعدادي از مهرههــاي كليدياش به دليل مصدوميت روزهاي ســختي را ســپري ميكند، ادامــه داد: «نتيجه مهمي گرفتيم اما براي آن سخت جنگيديم. با توجه به تمريناتي

پيــروزي 5 بــر يك آرســنال برابر لينكلن دســته پنجمــي در مرحله يك چهــارم نهايي جــام حذفــي انگليس، بهانهاي براي مربي فرانســوي توپچيها فراهم كرد تا به انتقادات گستردهاي كه در اين چند وقت اخير - بخصوص بعد از باخت 5 بر يك برابر بايرنمونيخ در دور برگشت مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانــان اروپا از او و مردانش شــده است پاسخ دهد.

ونگــر بعــد از اين بــازي ادعا كرد كه انتقــادات صورت گرفته از آرســنال ناعادلانه بوده اســت. او عملكرد مردانش را برابر لينكلن هم خارقالعاده توصيف و تأكيد كرد به هيچ وجه احساس نميكند كه شاگردانش او را سرافكنده كردهاند.

ونگر گفت:«شــما بايد مدتي جاي من بنشــينيد و آن وقت درك خواهيد كرد كه چرا ميگويم ساكت نگه داشتن همــه منتقدان كاري غيرممكن اســت. راســتش دوست دارم كه چنين كاري را انجام دهم اما ايــن كار عملاً غيرممكن است. البته ما تلاشمان را ميكنيم.»

بــا وجود قبول شكســت 10 بر 2 برابــر بايرن مونيــخ در دو بازي رفت و برگشــت مرحله يك هشتم نهايي ليگ كه براي آمادهسازيمان براي اين بازي داشتيم، كار بسيار سخت بود.»

نتيحه اين بازي اتلتيكومادريد را به فاصله 5 امتيازي ســوياي رده ســومي رساند، تيمي كــه در هفته بيستوهشــتم رقابتها ميهمان روخيبلانكو خواهــد بود. آن بازي براي مردان ســيمئونه فرصت خوبي خواهد بود تا شــانس خود را براي به پايان رســاندن فصل در جمع قهرمانان اروپا كه ســنگينترين باخت توپچيهــا در مراحــل حذفــي ليگ قهرمانان اروپا بوده اســت، ونگر معتقد است كه شاگردانش سزاوار اين حجم از انتقادها نبودهاند.

او ادامــه داد: مــن فكــر ميكنــم انتقاداتي كه از ما به خاطر بازي قبليمان برابر بايرنمونيخ صورت گرفته ناحق بوده اســت چون ما بازي خوبي انجام داديم. بازي ما از بيــن رفت اما بازيكنان مقصر نبودند. در هر حال الان مهم است كه از اين مسائل فاصله بگيريم و توجه به آنچه كــه بعضي از مــردم ميخواهند محدود نباشد. ما بايد به آن اتفاق واكنش نشان ميداديم و ايــن كار را هم در بازي برابر لينكلن انجام داديم. باز هم ميگويم كه به نظر من بازي آرسنال برابر بايرنمونيخ فوقالعاده بــود و داور بود كه بازي ما را نابود كرد. من فيلم آن بازي را ســه بار ديدهام و هنوز هم ميگويم كه داور بازي ما را كشت».

ونگــر در پاســخ به اين ســوال كه آيــا بازيكنانش بعد از بــازي برابر بايرن مونيخ اعتراف كردهاند كه او را سرافكنده كردهاند، خيلي قاطع پاسخ داد: «دوست دارم يك بار ديگر بازي را دركنار شــما 3 تيم بالاي جدول و كســب ســهميه حضور مستقيم در مرحله گروهي فصل آينده افزايش دهند. سيمئونه در اين باره گفت: «من فعلاً به چيزي فراتر از بازيمان برابر سويا نگاه نميكنم چون 5 امتياز فاصله، زياد است. ما ميخواهيم جايگاهمان را در رده چهارم تثبيت كنيم چون هم سوســيداد هم ويارئال دارند خوب نتيجه ميگيرند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.