آلوز: يوونتوس اين فصل همه جامها را ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بردن اين بازي بســيار مهم اســت. من ميدانم كــه تيمم مقابــل بايرن خوب بازي كرد امــا براي آنكه بــه بازيكنانم اعتماد به نفــس و روحيه بدهم همانها را دوباره به ميدان فرســتادم. به همين دليل بود كه 90 درصد تركيب بازيمان برابر بايرنمونيــخ دوباره به ميدان رفت. بردن اين بازي بسيار مهم بود چون خطر وارد آمــدن ضربهاي ديگــر به اعتماد به نفس تيم وجود داشت.» الكس اوكسليد چمبرلين مهاجم انگليســي آرسنال در نيمــه دوم مجبور به ترك ميدان شــد. ونگــر درباره وضعيــت او گفت:«به نظر نميرســيد كه ضربه سنگيني به او وارد شده باشد ».

در هميــن حال دنــي كولي، مربي لينكلــن به برتري آرســنال اعتراف و از همتاي فرانسوياش تمجيد كرد. او گفت: «مردم از آرسن ونگر انتقاد ميكنند اما هر كســي كه يك فوتبالشناس واقعي باشد و بازيهاي اين تيم، تاكتيكهايش، درك متقابل و هماهنگي بازيكنان آن را ديده باشــد به هــوش تاكتيكي آنها پي ميبــرد كه اينها حاصــل كار كردن زير نظر يك مربي خوب اســت و من در اين باره شك ندارم».

دني آلوز، دفاع راســت برزيلي كه تابســتان امســال از بارسلونا به يوونتوس پيوســت، ميگويد اين فصل بانوي پير عزم خود را براي كســب سه گانه قهرماني در رقابتهاي داخلي و اروپايي جزم كرده اســت. آلــوز كه در دوران بازيگرياش در بارسا دو بار كسب سه گانه قهرماني را تجربه كرده اســت، اين فصل ميخواهد اين افتخار را با تيمي متفاوت به دست آورد. يوونتوس در سري A حاشــيه امنيتي 11 امتيــازي دارد )پيش از بازي رم - پالرمو و ناپولي - كروتونه(، بازي رفت مرحلــه نيمه نهايي جام حذفــي ايتاليا را مقابل ناپولي 3 بر يك برده اســت و در ليگ قهرمانان هم بــه لطف پيروزي 2 بر صفــر در خانه پورتو در دور رفت مرحله يك هشــتم نهايي در آستانه راهيابي به مرحله يك چهــارم نهايي قرار دارد. به همين دليل آلوز به كســب عنوان قهرماني در هر سه مسابقات خوشــبين است. آلوز به شبكه تلويزيوني باشگاه يوونتوس گفت: «اوضاعمان خوب اســت، چــه از نظر فيزيكي چه از نظر روانــي. حالا داريم وارد مهمترين مقطع فصل ميشــويم. بازيكنان تمام طول ســال كار ميكنند تا براي بازي در اين مقطع آماده باشــند و تمام جامهــا را ببرند. در كنار هم ما ميتوانيم پاياني فوقالعاده را براي اين فصل رقم بزنيم. زماني كه به يوونتوس ملحق شــدم انتظار بازي در يك تيم قدرتمند را داشــتم چون اين تيم 5 فصل متوالي است كه دارد اسكودتو را ميبرد و به فينال ليگ قهرمانان هم رسيده است. من به باشگاهي آمدهام كه ميخواهــد همه چيز را ببرد و اين موضوع به من هم انگيزه ميدهد و من و همتيميهايم را براي تاريخســازي ترغيب ميكند.» دفاع راست برزيلي يووه ادامــه داد:«جو ورزشــگاه يوونتوس مرا ياد جوي مياندازد كه در برزيل يا ســويا تجربه كردم. هواداران درســت كنار شما هستند و همان چيزي را ميخواهند كه شما ميخواهيد. بدون شك حمايت آنها به ما قدرتي مضاعف ميدهد.»

آلوز با اشــاره به برد 2 بــر يك اخير تيمش برابر ميــلان در تورين و حوادث جنجالي دقيقه پاياني آن، ادامه داد: «ما تيمي هســتيم كه هرگز عطش و انگيزهاش را براي كســب نتيجه از دست نميدهد. در نهايت چيزي كه شما ميخواهيد نتيجه اســت. مقابل ميلان بازي خوبي انجام داديم و حقمان بود كه هر ســه امتياز بازي را ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.