ناراحتي بازيكنان آرسنال از الكسيس سانچس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

الكســيس ســانچس در آرســنال تبديل بــه چهرهاي منــزوي شــده اســت. ايــن مهاجــم اهل شــيلي در هفته گذشته جنجالهايي به وجود آورده اســت. اكنون بازيكنان آرســنال در دعواي او و آرسن ونگر، طرف مربي تيمشــان را گرفتهاند. رفتار ســانچس زير ســوال رفته و كار بــه جايي رســيده كه بازيكنان آرسنال كاملا پشت ونگر هستند.

يــك منبــع در رختكن آرسنال گفته است: «الكسيس احساساتي و مخرب عمل كرده و اين رفتار او روي ساير اعضاي تيم اثر گذاشته است».

اوضاع او مشــابه وضعيتي اســت كه ديميتــري پايت در وســتهم رقم زد. اين مليپوش فرانســوي مورد انتقــاد علني اســلاون بيليچ، مربي تيم قرار گرفت. وستهم در نهايت اوضاع بهتري پيدا كرد و توانست خود را از منطقه سقوط دور كند.

ونگر هم در آســتانه اين اســت كه عملكرد سانچس را علنــي نقد كند. ســانچس كه گل چهارم آرســنال را در برد پنج بر صفر مقابل لينكلن زد، خواســتار دســتمزد 250هزار پوند در هفته است اما اصرار او به اين دستمزد كار را به جايي رســانده كه ممكن است ديگر نقطه بازگشــتي وجود نداشته باشد.

ونگــر در بازي با ليورپول، ســانچس را در تركيــب ثابت قــرار نــداد و او را در جريان باخت پنج بر يك مقابل بايرن مونيخ تعويض كرد. تصويري از سانچس منتشر شده كه روي نيمكت آرسنال دارد ميخندد و شــوخي ميكنــد. اين منبع گفته است: «بازيكنان ديگر از او خسته شدهاند. اگر قرار باشد آنها يكي از دو طرف را انتخاب كنند، ترديدي نيست كه طرف مربي را خواهند گرفت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.