شعار «وگزيت» قبل از بازي توپچيها و لينكلن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

هــواداران آرســنال بــراي نشــان دادن اعتراضشــان به ماندن آرسن ونگر در كادر فني اين تيم در فصول آينده دست به حركتي جالب زدهاند. آنها پيش از بازي تيم محبوبشان برابر لينكلن دســته پنجمي در مرحلــه يك چهارم نهايي جــام حذفي انگليــس، تجمعي اعتراض آميز را شــكل دادنــد و در آن شــعارهايي در اعتراض به ماندن اين مرد فرانســوي سر دادند. برخي از اين هواداران هم بنرهايي را به نمايش درآوردند كه روي آنها شــعارهايي مانند «ونگر بايد برود» و «زمان تغيير فرا رســيده اســت» ديده ميشــد. گروهي ديگر شــعاري خلاقانهتر را روي بنرهايشــان نوشــته بودند:«وگزيت». آنها با ادغام دو واژه ونگر و بريگزيت )اصطلاحي كه براي اشــاره به خــروج بريتانيــا از اتحاديه اروپــا شــكل گرفته اســت( كلمــه وگزيت را خلق كردند كــه خيلي مختصر خواســته آنها را براي خــروج ونگر از آرســنال بيان ميكند. اين دومين تجمع اعتراضآميز هواداران آرسنال بــه ماندن ونگر پس از انتشــار خبري به نقل از يان رايت )ستاره سابق آرسنال( مبني بر تمايل توپچيها براي عقد قرارداد دو ســاله با اين مرد فرانســوي اســت. آنها پيش از بازي سهشــنبه هفته گذشته تيمشان برابر بايرنمونيخ در ليگ قهرمانان اروپا هم اعتراض خود را به اين شــكل نشان دادند.

تساويهاي نگرانكننده سويا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.