نيكولايف: بازي مهمي مقابل استقلال داريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بازيكنان استقلال اميدوار بودند كه با اعتصاب و تحريم تمرين به حقوق خود برسند اما اين حربه براي رسيدن به پول جواب نداد و مســوولان باشگاه توانايي برآورده كردن مشــكلات مالي بازيكنان را تا پايان ســال ندارنــد. اعضاي هيات مديــره و مديرعامل اســتقلال اميدوار بودند كه بخشــي از منابع اقتصادي را از طريق حامي مالي جبــران كنند اما اين اميــدواري خيلي زود رنگ باخت و آنها فهميدند كه از طريق حاميان مالي هم نميتوانند منابع مورد نظر را تامين كنند.

در آخرين نشســتي كــه اعضاي هيات مديره داشــتند بــه اين موضوع اشاره شده و آنها از مديرعامل خواستند موضوع را با منصوريان در ميان بگذارد و ســرمربي استقلال هم در جريان قرار گرفت و به بازيكنانش اعلام كرد تا قبل از پايان ســال 95 منتظر پول نباشند. تصميمي كه نشــان ميدهــد مديران باشــگاه در تاميــن منابــع مالي دچار چالشهاي بسياري هستند و نميتوانند از پس مخارج برآيند.

با اين وضعيت نبايد انتظار داشــت كه دور جديــد تمرينهاي اســتقلال با نظم و انضباط خاصي انجام شــود و احتمالا بازيكنان بازهم به فكر اعتصاب و غيبــت در تمرينهــا خواهنــد بود. بخصوص آنها كه براي خود اســمي در استقلال دســت و پا كردند و جزو دانه درشتها محسوب ميشوند. بعد از بازي با لكوموتيو احتمالا تمرينهاي استقلال تعطيل خواهد شــد تا اندكي از فضاي پرالتهابي كه بر اين باشگاه سايه افكنده كاسته شــود اما اين فضا دوام آنچناني ندارد و با شروع دوباره تمرينها احتمالا فضا به اين ســمت و سو حركت خواهد كرد.

البته مســوولان باشــگاه استقلال روز گذشــته مصاحبههايــي در نقــد رفتــار برخي بازيكنــان در به تعطيلي كشــاندن تمرينهــا داشــتند و حتي ســرمربي اســتقلال هم در مصاحبهاي كه با يكي از رسانههاي نزديك به خود داشــت رفتار بازيكنان را تقبيح كرد اما اين اظهارات بعيد اســت كه تغييري در نگرش بازيكنان ايجــاد كند؛ بازيكناني كه آزادانه 5 روز از تمرينهاي استقلال را تعطيل كردند، بيآنكه از سوي مقامي در باشــگاه اســتقلال مورد مواخذه و بازخواست قرار بگيرند. به هر حال كاملا پيداســت كه تازه ماجراهاي اســتقلال شــروع شــده و اين بيپولي قرار است حالا حالاها سوژه دست رسانهها بدهد و براي استقلال حاشيه بسازد.

لكوموتيــو امشــب ميهمــان تيم استقلال در ورزشگاه آزادي است .آندره نيكولايف ســرمربي تيــم لكوموتيو در نشســت خبري پيش از بازي با استقلال گفت:«خيلي خوشحالم كه بازي مهمي را مقابل استقلال داريم. همه تيمها شرايط يكساني دارند. ســعي ميكنيم كه برنده باشيم تا شانس زيادي براي صعود داشته باشــيم.» ســرمربي لكوموتيو در ادامه درباره احتمــال حضور 100 هزار هوادار در ورزشــگاه آزادي گفت: «همانطور كه ميدانيــد در ايران مردم خيلي فوتبال را دوست دارند. ايران فوتباليستهاي خوبي دارد. ميدانيــم كه تماشــاگران زيادي ميآيند. بار اول نيســت كــه در ايران و تهران بــازي ميكنيم. آشــنايي داريم. آماده جو ورزشگاه هستيم. تماشاچيهاي خوبي مثل تماشاچيان ايراني داريم. اين مربي درباره سيســتم بازي با اســتقلال گفت: «ما خودمــان ميدانيم كه فوتبال ايران يك فوتبال قدرتي است. آنها درك و فهم و تيزهوشي خاصي دارند. استقلال را آناليز كردهايم و راههاي نفوذ استقلال از جناحين و وسط را ميبنديم تا نتيجه دلخواه را كسب كنيم.»

سرمربي لكوموتيو در پايان گفت: «از ميزباني تيمهاي ايراني تشكر ميكنم. به دنبال بازي زيبا و پاك و به دور از حواشي باشــيم و هر تيمي كه مســتحق است به نتيجه لازم دست پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.