پنج بازيكن در خطر محروميت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

چرا كه زوج برزيلي خط دفاع اســتقلال در بازيهاي گذشته جواب داده است.

پادوانــي يكي از بهتريــن بازيكنان اســتقلال در نيم فصل دوم بوده است. شــايد اگر ســپاهانيها ميدانستند اين بازيكن به چنين مرز آمادگي ميرســد هرگــز با جدايــي او موافقت نميكردند اما سهم برنده منصوريان در خريدها اين بازيكن برزيلي بود كه در مواقع حساس بهتريــن عملكرد را براي تيم اســتقلال داشــت. حالا پادواني با توجه به چنين كارنامهاي باز هم خودش را براي بازي با لكوموتيو به منصوريان تحميل ميكند.

طي چنــد وقت اخير اردوي اســتقلال دســتخوش اتفاقاتي شــده كه اين تيم را به حاشيه برده اســت اما بهتاش فريبا بهعنوان مديرفني اين تيم درباره شــرايط اســتقلال اينطور ميگويد: «خدا را شكر وضعيت خوبي داريــم و آخرين بازي را هم با برد پشتســر گذاشــتيم. مــا اميدواريم كــه در ليگ برتر جايگاهــي بهتــر از اين به دســت بياوريم و

استقلال با برتري پرگل مقابل التعاون در بازي هفته دوم توانســت علاوه بر جبران شكست بازي با الاهلي امارات زمينه ايستادن در صدر جدول گروه A را نيز فراهم كند تا براي بازي با لكوموتيو تاشكند در هفته سوم روحيه دو چنداني بگيرد.استقلال در حالي امروز در ورزشگاه آزادي از حريف ازبكستاني خود پذيرايي ميكند كــه پنج بازيكن اين تيم بــا توجه به اخطارهايي كه در مصاف با الاهلي و التعاون دريافت كردند در آســتانه محروميت قرار گرفته و با گرفتن يك اخطار ديگر فرصت ســفر به تاشــكند و حضور در هفته چهارم را از دست خواهند داد.

خسرو حيدري، رابسون جانواريو، جابر انصــاري، بهنام برزاي و ميلاد زكي پور پنج بازيكني هستند كه در آستانه محروميت از هفته چهارم قرار دارند و امشــب بايد دست به عصاتر از هميشــه مقابــل حريف ازبك خود به ميــدان بروند.خصوصا بازيكناني كه در پست دفاع به اســتقلال كمك ميكنند محروميتشــان در مراحل بعــدي ميتواند براي اســتقلال دردسرســاز شود.رابسون از جمله بازيكناني اســت كه هميشه درگيرانه و فيزيكي بازي ميكند و همين نكته او را به خطر محروميــت نزديك كند. اين در حالي اســت كه در فصل جاري رابسون به همراه هموطن خود در خط دفاع اســتقلال خيلي خوب كار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.