شكايتحاجمحمديازاستقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

عواقب بدي براي آنها خواهد داشــت و اگــر بخواهند همچنان صاحب ميزباني بازيها باشــند و بهانه دســت حريفان ندهند بايد به اين نــكات توجه كنند. امشب حضور پرتعداد هواداران استقلال ميتواند دوباره قبل از سال جديد اتفاق خوبي باشــد اما اگر به نكاتي كه گفته شد توجهي نشــود عواقب بدي خواهد داشت و شايد اي اف سي ميزبانيها را از استقلال بگيرد.

مدافع تيم ماشــين سازي از استقلال شكايت كرد.امين حاج محمدي مدافع نيم فصل اول اســتقلال به خاطر عدم دريافت مطالباتــش از اين تيم شــكايت كرد. اين بازيكــن يــك ميليارد و دويســت و پنجاه ميليــون تومان از آبي پوشــان طلب دارد. حاج محمدي كه قصد دارد هرطور شــده طلبش را از اســتقلاليها بگيــرد در مورد دلخورياش از منصوريان ميگويد: «من از ايشــان دلخور هستم ولي ديگر نميخواهم در اين خصوص صحبت كنم. من مشكلم را جاي ديگري با ايشان حل ميكنم. انشاءا... آخر فصل با همديگر كار داريم.»

حاجمحمدي درباره طلبش از استقلال نيز ميگويد: «من هنوز با اســتقلال تسويه نكردم و پابرجاســت. پولي كه از اســتقلال ميخواهم يــك ميليارد و 250 هزار تومان است و آنها بايد همه پول را پرداخت كنند. من نميخواســتم از اين تيم شكايت كنم و بــه نوعي دوســت نداشــتم كار به اينجا بكشــد حتي ميخواســتم پولم را ببخشم و بــروم اما روز آخر بلايي ســر من آوردند كه مجبور به اين كار شدم. يك روز گفتند منصوريــان تو را ميخواهد، يك روز گفتند نميخواهد و هزار داستان ديگر. آدم تا يك حدي عاشق استقلال است.» اين بازيكن در پايان ادعاي عجيبي در مورد افتخاري دارد: «فكر ميكنم ايشــان به جز دو، سه نفر از بازيكنان بقيه را بشناســد. بقيه را هم فكر ميكنم اشتباهي ميگويد. من در استقلال فقط توفيقي را ميشناسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.