بهتاش فريبا: به قهرماني در ليگ هم فكر ميكنيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بايد يكي يكي به حريفان برســيم. ابتدا بايد جاي تراكتورســازي را در جــدول بگيريم و ســپس به قهرماني فكر كنيــم. البته قهرمان شــدن در ليگ امســال خيلي ســخت است اما ما تا آخرين هفتــه ميجنگيم. در فوتبال چيزي قابل پيشبيني نيســت، همانطور كه هيچكس تصور نميكرد بارســلونا شــش گل به پاريســنژرمن بزنــد.» فريبا در خصوص وضعيت اســتقلال پيش از ديدار با لكوموتيو ازبكســتان در ليگ قهرمانان آســيا ميگويد: «ما اميدوار به صعود هستيم و روي بازيهاي خانگي حســاب كردهايم. بازي بــا لكوموتيو هم براي ما اهميت دارد و گرفتن ســه امتياز ميتواند شــانس صعودمان را به مرحله بعدي بيشــتر كند. ما از هواداران اســتقلال و ديگر تيمها ميخواهيم كه براي حمايت از نماينده ايران به ورزشگاه بيايند.»

مدير فني اســتقلال همچنين در ادامه ميگويد: «اين درســت است كه بچهها چند جلســه تمرين نكردند اما اميدواريم كه مقابل نماينده ازبكســتان نتيجه خوبي بگيريم. آنها تيم منظمي هســتند و كار آساني نداريم اما تلاش ميكنيم تا سه امتياز را بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.