بودجه 25 ميلياردي استقلال كجاست؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اگر به ياد داشــته باشيد آن روزها كه اميــر رضا خــادم از وزيــر ورزش و جوانــان ســابق حكم گرفــت كه در استقلال و پرســپوليس تغييرات ايجاد كنــد كه كرد، بعــد از اينكه به مرداش رســيد و هيات مديره و مديرعامل را با نظر خودش تغييــر داد، اعلام كرد كه هر سال براي اين دو باشگاه بين 25 تا 30 ميليارد تومان بودجه لحاظ ميشود.

بعد از اين تحولات تصور ميشــد كه روزهاي خوش مالي دو باشــگاه فرا رســيده و خادم نيز كــه از مديريت در فوتبال ســردر نميآورد با چنان آب و تابي از تعلق اين مبالغ به ســرخابيها حرف مــيزد كه تصور ميشــد اوضاع اين دو تيم گلســتان ميشود اما ديري نپاييد كه تمــام آن وعدهها از ياد رفت و كار به جايي رســيد كه حالا باشــگاه اســتقلال بــراي تامين بودجــه يوميه خود نيز دچار مشــكلات بسيار است و پرسپوليسيها هم با بدهيهاي انباشته فراواني مواجهاند. البته مديريت كنوني باشــگاه اســتقلال خيلي تلاش كرده علــت عقب افتادن حقــوق بازيكنان را ناشــي از پرداخت بدهيهاي سابق جا بيندازد اما اطلاعــات بازيكنان آنقدرها هســت كه پرده از حقايق بردارند و به اين نتيجه برســند كه آن بدهيها هيچ نقشي در مشكلات مالي كنوني نداشته و افتخــاري تنها براي آنكه خودش را از انتقــاد مصون نگه دارد چنين ادعاهايي را مطرح ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.